دانلود پایان نامه

میزان تعامل با افراد
میزان تعامل با افراد درون دانشگاه همچون مدیران، همکاران، دانشجویان و کارمندان نیز نشانگر میزان تراکم واقعیتی است که نهاد علم ودانشگاه خلق میکند. میزان تعامل با افراد نشاندهنده میزان تجربه این واقعیت و تأثیرپذیری افراد از آن است. نتایج به دست آمده در جدول شماره 10-4 خلاصه شده است. بر این اساس 1/18 درصد پاسخگویان دارای میزان تعامل بسیارکم، 2/23 درصد آنها دارای میزان تعامل کم، 9/15درصد آنها دارای میزان تعامل متوسط،2/23درصد آنها دارای تعامل زیاد و 6/19 درصد آنها دارای تعامل بسیار زیاد بودهاند. میانگین تعامل پاسخگویان 2/31 میباشد که در فاصله نمرات 20 تا 40 متوسط به بالا است.
دیگری مهم
در بازتولید و انتقال هر جهان اجتماعی همه ساکنین آن دخیلاند و هرکدام در این امر سهمی دارند ولی بعضیها در این وساطت سهم ویژهای دارند. «دیگران مهم» در اجتماعی شدن اولیه از اهمیت بیشتری برخوردارند ولی در اجتماعیشدن ثانویه نیز حائز اهمیتاند. «دیگران مهم» افراد، حلقه اتصال آنها به جهان‌های اجتماعی دینی و دنیوی میشوند. از این رو به کمک ویژگیهای «دیگران مهمِ» افراد در زندگی علمی و شغلیشان میتوان میزان اثرپذیری آنها، از دو جهان مفروض را تخمین زد. دیگری مهمِ هر فرد را مؤثرترین فرد دانشگاهی در زندگی علمی او قلمداد کردیم. روی طیفی که دیگری مهمِ پاسخگویان را از نظر تخصصی یا جامعیت در برابر هم توصیف میکرد 5/20 درصد پاسخگویان «دیگری مهمِ» خود را از نظر علمیـتخصصی خیلیضعیف(درمقابلجامعتر)، 4/14درصد آنها ضعیف، 2/18درصدآنها متوسط، 7/19درصد آنها قوی 3/27 درصد آنها بسیار قوی(در مقابل با جامعیت کمتر)ارزیابی کردند. 3/10درصد پاسخگویان«دیگری مهمِ» خود را از نظر اخلاقی خیلی ضعیف، و 9/11 درصد آنها ضعیف، 1/11درصد آنها متوسط،8/23 درصد آنها قوی و 9/42 درصد آنها بسیار قوی توصیف کردهاند. نتایج به دست آمده در این رابطه در جدول شماره 10-4 خلاصه شده است.
10-4- توزیع پاسخگویان برحسب نوع و میزان مشارکت آنها در نهاد علم و دانشگاه
ویژگی سابقه اشتغال علمی رشته تحصیلی رتبۀ علمی
10-1سال 20-11 43-21 فیزیکی زیستی انسانیـاجتماعی استاد دانشیار استادیار مربی
تعداد 59 42 38 49 71 30 18 21 74 29
درصد 4/42 2/30 6/27 6/32 4/47 20 7/12 8/14 1/52 4/20
10-4- ادامه جدول توزیع پاسخگویان برحسب نوع و میزان مشارکت آنها در نهاد علم و دانشگاه
10-4- ادامه جدول توزیع پاسخگویان برحسب نوع و میزان مشارکت آنها در نهاد علم و دانشگاه
ویژگی تعامل با تشکلهای علمی مشارکت در فعالیتهایعلمی استفاده از برنامههایعلمی رسانهها حضور در دانشگاه تعامل با افراد درون دانشگاه
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
خیلی کم 25 1/18 23 3/15 11 3/7 18 9/20 25 1/18
کم 32 2/23 20 3/13 28 7/18 18 9/20 32 2/23
متوسط 22 9/15 24 16 25 7/16 17 8/19 22 9/15
زیاد 32 2/23 23 3/15 36 24 18 9/20 32 2/23
خیلی زیاد 27 6/19 20 3/13 38 25 15 4/17 27 6/19
ویژگی نوع و میزان مطالعه نوع و میزان گفت‌و‌گوها ویژگیهای دیگریِ مهم
علمی ـ تخصصی غربی علمیـ تخصصی عرفی علمیتخصصی اخلاقی
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
خیلی کم 3 1/2 48 34 5 5/3 29 7/20 27 5/20 13 3/10
کم 10 7 43 5/30 25 4/17 25 9/17 19 4/14 15 9/11
متوسط 23 1/16 22 6/15 40 8/27 29 7/20 24 2/18 14 1/11

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دروس معارف اسلامی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید