1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی 19
1-7 اصطلاحات تعارض قوانین 22
1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض 22
1-9 انواع قراردادهای نفتی 23
1-9-1 موضوعات اصلی قراردادهای نفتی 27
1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی 28
1-10-1- مدت قرارداد: 28
1-10-2- انصراف : 28
1-11- قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 29
1-12- قراردادهای مشارکت 33
1-12-1- قراردادهای مشارکت در تولید 33
1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری 35
1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 36
1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36
1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37
1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37
فصل دوم نظام حقوقی قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز 39
2-1-قانون حاكم برقرارداد ازنظر شكلی 40
2-2-قانون حاكم برقراردادازنظرماهوی 40
2-2- 1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصریح شده است 40
2-2-2– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد 40
2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41
2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز 43
3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم 44
2-3-قانون حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی 46
2-3-1-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظركنوانسیون بیع بین المللی كالا(CIGS) 46
2-3-2-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164 47
فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی 49
3-1- روش قضایی 51
3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54
3-3-سازش 55
3-4-کارشناسی 57
3-5-داوری 59
3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62
3-5-2-قرارداد داوری 62
3-6-قراردادهای بین المللی 63
3-7-قرارداد داوری بین المللی 64