4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123
4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن 123
4-4-5- مالیات ها 124
4-4-6- ترانزیت 125
4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126
4-5-1- کنفرانس منشور 126
4-5-2- کمیته بودجه 127
4-5-3- دبیرخانه 127
منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی 127
4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128
4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه 130
4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133
4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134
4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135
4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137
4-7-3- ترانزیت انرژی 138
4-8- مفهوم لغوی ترانزیت 139
4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت 139
4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی 140
4-9- انواع ترانزیت 142
4-10- نقش ترانزیت 145
5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن 148
اهداف منشور درخصوص ترانزیت 150
5-1-1- تعریف ترانزیت 151
5-1-2- آزادی ترانزیت 152
5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156
5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت 159
5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی 162
5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163
5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت 164
5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169
5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل 171
تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت 173
5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173
5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176
5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی 177
5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن 179