معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ وتمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرارداده و از آن تخطی نکنیم:
١- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و و فاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت
٢- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایرصاحبان حق.
٣- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش
٤- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
٥- اصل رعایت انصاف وامانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع دراختیار
٦- اصل راز داری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
٧- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها وحرمت ها درانجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
٨- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
٩- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به
شائبه های غیرعلمی می آلایند.
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش تجارت بین الملل
عنوان:
نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر پور قصاب امیری
نگارنده :
بابک سلطانی
آذر ماه 93
فهرست
چکیده 1
مقدمه 3
فصل یکم :کلیات 1 5
فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن 9
1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن 10
1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی 11
1-3-ماهیت قراردادهای نفتی 13
1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی 15
1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی 15