• محل اجرای عقد
 • محل و منشاء اولیه نفت  و گاز
 • اقامتگاه متعاملین
 • تابعیت متعاملین
 • مرکز تجارت متعاملین
 • مقر دادگاه یا دیوان داوری توافق شده برای حل و فصل اختلافات قراردادی
 • محل تحویل نهایی(تسلیم)نفت  و گاز
 • کشور پرچم برای کشتی حمل نفت  و گاز
 • کشور محل بارگیری و سامانه ذخیره سازی نفت  و گاز
 • تابعیت متصدی حمل نفت  و گاز
 • تابعیت بیمه گر قرارداد نفت  و گاز
 • تابعیت یا اقامتگاه قانونی داور تعیین شده در قرارداد
 • تابعیت بانکهای کارگذار متعاملین برای تبادل وجه قرارداد
 • تابعیت دلال یا دلالهای واسطه در انعقاد قرارداد
 • محلی که مالکیت نفت  و گاز به خریدار منتقل میشود.
 • ارز خارجی که ثمن قرارداد طی آن پرداخت میشود.
 • تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر
 • 2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز
  در این حالت، نفت  و گاز از مبادی ذخیر سازی شده، و از طریق خطوط لوله متعلق به متصدیان انتقال، بطور پیوسته و دائمی، به خریداران تحویل می گردد. در این قراردادها ، برخلاف قراردادهاهای فروش منقطع، تحویل یک مقدار مشخص نفت یا گاز(مثلا 2میلیون متر مکعب) طی یک زمان مشخص و هر روز، مورد توافق طرفین قرار می گیرد. این قبیل معاملات بیشتر برای قراردادهای فروش گاز طبیعی رواج دارد.
  اغلب این نوع قراردادها از نوع آتی (FUTURE) هستند. خطوط لوله های انتقال می تواند متعلق به یک پیمانکار و یا مجموعه ای از پیمانکاران و یا حتی خود کشور خریدار یا فروشنده باشد. برای تعیین عوامل ارتباط در قراردادهای بین المللی نفت  و گاز که به صورت خط لوله ای  پیوسته فروخته می شوند، عوامل ارتباط زیر را می توان لحاظ نمود:

  1. محل مذاکرات پیش از عقد
  2. محل انعقاد عقد
  3. محل اجرای عقد
  4. محل و منشا اولیه نفت و گاز
  5. اقامتگاه متعاملین
  6. تابعیت متعاملین
  7. مرکز تجارت متعاملین
  8. مقر دادگاه یا دیوان داوری توافق شده برای حل و فصل اختلافات قراردادی
  9. محل تحویل نهایی (تسلیم) نفت و گاز
  10. محل تزریق اولیه گاز درون لوله های انتقال
  11. کشوری که بیشترین مالکیت را در محل نصب خطوط انتقال را داراست.
  12. کشوری که مهمترین نقش را در انتقال معاوضه ای(سوآپ)داراست.
  13. کشور محل بارگیری و سامانه ذخیره سازی نفت و گاز
  14. تابعیت متصدی حمل نفت و گاز
  15. تابعیت بیمه گر قرارداد نفت و گاز