• تابعیت یا اقامتگاه قانونی داور تعیین شده در قرارداد
 • تابعیت بانکهای کارگذار متعاماین برای تبادل وجه قرارداد
 • تابعیت دلال یا دلالهای واسطه در انعقاد قرارداد
 • محلی که مالکیت نفت و گاز به خریدار منتقل میشود.
 • ارز خارجی که ثمن قراردادطی آن پرداخت می شود.
 • تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر
 • با بررسی عوامل فوق میتوان قانون یا نظام حقوقی که با قرارداد نزدیکترین ارتباط را دارد، تعیین نمود.
   
  3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم
  عوامل ارتباط ذکر شده در قسمتهای پیشین برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، همگی از اهمیت  ویژگی خاصی برخوردار هستندکه در جای خود، می تواند نقش تعیین کننده ای در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایفا نمایند. لیکن برای تعیین مهمترین این عوامل، می بایست به این نکته توجه شود که تعهد شاخص قرارداد چیست و یا تعیین آن ، موثرترین عوامل ارتباط دسته بندی گردد.
  در قراردادهای بین المللی نفت و گاز، همچون همه قراردادهای بیع، تعهد شاخص، بی شک ، تبادل کالای معامله شده یا همان تبادل نفت و گاز می باشد. هدف و غایت نهایی همه قراردادهای بین المللی نفت و گاز، تبادل نفت و گاز می باشد  خرید آن از فروشنده و تحویل آن، مطابق شرایط قرارداد، به خریدار هدف و منظور اصلی قرارداد را تشکیل میدهد. لذا نفت و گاز معامله شده و عوامل ارتباط با ماهیت، مالکیت و شرایط آن، در تعیین موثرترین عوامل ارتباط ، نقش کلیدی را ایفا می کند. و برای تعیین موثر ترین عوامل ارتباط و نهایتا تعیین قانون حاکم بر قرارداد، میبایست تمرکز ویژه  بر روی نفت و گاز مورد معامله نمود و موثر ترین عوامل ارتباطی که بر ماهیت، خواص، قیمت، انتقال، تحویل و مالکیت موثر ترین عوامل ارتباط تاثیر گذار می باشند را تعیین نمود.
  در زیر عواملی را که در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز می توانند از دیگر عوامل ارتباط موثر تر باشد، ذکر میگردد. این عوامل از جهت کلی در این قسمت ذکر میگردد و برای هر حالت خاص، می بایست توجه ویژه به متن قرارداد و طرفین معامله و شرایط قرارداد نمود و با توجه به اینها، موثرترین عوامل ارتباط را تعیین نمود:

  1. محل و منشاء اولیه نفت و گاز
  2. مالک اولیه نفت و گاز
  3. محل بارگیری نفت و گاز
  4. محل تحویل نهایی نفت و گاز
  5. تابعیت متصدی حمل و کشور صاحب پرچم وسیله حمل نفت و گاز
  6. ارز خارجی ذکر شده در قرارداد
  7. تابعیت بیمه گر قرارداد

  .
  2-3-قانون حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی
  2-3-1-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظركنوانسیون بیع بین المللی كالا(CIGS)
  قراردادهای بین المللی نفت وگازازنظرماهیتی،یک قراردادبیع هستند كه درحالت كلی تابع كنوانسیون بیع بین المللی كالا(1980وین)است.علیرغم اینكه درماده 13كنوانسیون،شكل قراردادبه صورت (نوشته)شرط شده است،ولی كنوانسیون بر كلیه قراردادهای بیع بین المللی حاكم است مگرآنهائیكه درمتن كنوانسیون مستثنی شده اند.
  این كنوانسیون باسكوت صریح درمورد تعیین قانون حاكم درحالت سكوت درقرارداد،عملا دوحالت سنتی رادراین مورد قابل اجرا دانسته است :قانون محل وقوع عقد(برای مسائل شكلی)وقانون محل اجرای عقد(برای مسائل ماهوی)دوحالتی هستند كه همواره میتوان ازروی آنها،قانون حاكم برقراردادراتشخیص داد.
  تعیین محل اجرای قرارداد درقراردادهای بین المللی نفت وگازكارچندان سهل وشفافی نیست.زیرااجرای قراردادهای بین المللی بیع رامیتوان به تعبیر مختلف تفسیرنمود.
  اگرردوبدل شدن ثمن،ملاك انجام معامله باشد،زمان ومكان ونحوه تبادل وجه بین خریداروفروشنده،تعیین كننده قانون حاكم خواهد بود.
  اگرتحویل مبیع(تسلیم)درمكان تعیین شده به خریدار،ملاك اجرای قراردادباشد،مكان تحویل مبیع به خریدارتعیین كننده قانون حاكم خواهدبود.
  2-3-2-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164
  همانگونه كه درفصول قبل نیزاشاره شد،دراین پیش نویس نسبت دادن هرگونه قانون حاكمی كه صراحتا درمتن قراردادذكرنشده باشد،مردود اعلام شده است165 درماده 5،بیان شده است كه درصورت عدم تعیین صریح قانون حاكم درمتن قرارداد،قانون محل تجارت متعاملین میتواند به عنوان قانون حاكم برقراردادانتخاب شود.166
  درقراردادهای بین المللی نفت وگاز،مركزنجارت خریداروفروشنده كاملامشخص است ومعمولا دراولین مفاد قرارداد وتحت مشخصات متعاملین آورده میشود.لذاازمتن قراردادمیتوان به سادگی كشورهای مربوطه راتعیین نمود.درحالتیكه خریدار یافروشنده،ازشعبات فرعی یک شركت مادرباشد،مقراصلی دفتر مركزی شركت مادربه عنوان مركزتجاری تلقی ومحسوب میشود.
  قانون حاکم همان قانون محل انعقاد قرارداد (قانون مقر اصلی رایانه معامله گر )میباشد.
  نظام حقوقی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز
  قانون حاکم بر قرارداد ازنظر ماهوی
  قانون حاکم بر قرارداد ازنظر شکلی