1. تضمین امنیت ،کارایی،عدم اختلال وعدم ممانعت درترانزیت به منظور تأمین منافع همه کشورهای عضو؛
  2. ارتقاء دسترسی به ترانزیت و استفاده از ظرفیت های موجود درحال وآینده براساس اصل عدم تبعیض؛
  3. تسهیل کارایی تجهیزات حمل و نقل مورد استفاده درترانزیت؛
  4. ساخت ،توسعه ،گسترش،نوسازی وبهره برداری از تسهیلات حمل ونقل انرژی مورد استفاده در ترانزیت ؛
  5. کاهش آثار زیان بار ترانزیت بر محیط زیست ؛
  6. ارتقاء همکاری در جهت اجرای حل وفصل اختلافات مربوط به ترانزیت.[333]

باتوجه به اهداف فوق،پروتکل یک سری تعهدات برای کشورها درنظر گرفته است که به توضیح آنها می پردازیم .
الف:ممانعت ازبرداشت (مصادره )غیرمجاز از مواد و فرآورده های انرژی در ترانزیت .
ماده 6 پروتکل دراین خصوص مقرر می دارد :”متعاهدی که مواد و فرآورده های انرژی از قلمروش ترانزیت می شود نباید به هیچ طریقی مغایر با احکام منشور یا این پروتکل ازجریان یافتن مواد و فرآورده های انرژی برداشت (مصادره)یا جلوگیری نماید.مگر اینکه در قرارداد انتقال انرژی مربوطه چنین حقی داده شده باشد.”
“متعاهدی که مواد و فرآورده های انرژی از قلمروش ترانزیت می شود باید تمام اقدامات لازم برای ممانعت و رسیدگی به برداشت (مصادره )غیر مجاز چنین مواد و فرآورده های انرژی درترانزیت توسط هرموجودیت مستقل مشمول نظارت و حوزه قضایی آن متعاهد بعمل آورد.”
ب:حفاظت از محیط زیست
ماده 7 پروتکل دراین خصوص مقرر می دارد:”کشورهای متعاهد باید اقدامات لازم را بعمل آورند تاتضمین نمایند که تجهیزات حمل ونقل انرژی به گونه ای احداث می شوند ،توسعه گسترش می یابند،نوسازی و حفاظت می شوند که باشیوه های کم هزینه تاثیر زیان بار محیط را می کاهند.”
کشورهای متعاهد باید تضمین نمایند که قوانین داخلی کشورشان رژیم مسئولیت مؤثر و غیر تبعیض آمیز رابرای جبران خسارت ناشی از ترانزیت مواد و فرآورده های انرژی وتجهیزات حمل ونقل انرژی مورداستفاده درترانزیت پیش بینی نموده است”.
موضوع حمایت وحفاظت از محیط زیست درخصوص ترانزیت به طور ویژه درقسمت مربوط به ترانزیت درمنشور ذکر نگردیده است .اگرچه به طور کلی حفاظت از محیط زیست یکی از اهداف منشور درنهایت می باشد.
ج:استفاده از ظرفیت موجود