دانلود پایان نامه

بولز و جنیتیس از جمله متفکرانی هستند که در دوران معاصر برای تحلیل نظامهای آموزشی ، قبل از هر چیز به ویژگی نیروها و روابط اجتماعی تولید توجه کرده اند بدین ترتیب روابط اجتماعی تولید ، بشدت مورد توجه این دو متفکر است زیرا این روابط اجتماعی ، ریشه تقسیم کار سلسله مراتبی است.بخش عمده کار بولز و جنیتیس در جهت اثبات این نکته بود که نظام آموزشی عنصری است در باز تولید تقسیم کار به شمار می رود این تقسیم کار در نهایت، بیانگر تفوق و برتری طبقه سرمایه دار است به هر صورت تسلط طبقه سرمایه دار بی چون و چرا و بدون ستیز نیست و مرکزیت نظام آموزشی در باز تولید نظام نابرابر، مدارس را به قلمرو تضاد طبقاتی مبدل می سازد.به همین دلیل این دو متفکر معتقدند که فهم نحوه عملکرد نظام آموزشی به صورت مستقل از تحلیل ساختار طبقاتی که این نظام در درون آن جای گرفته غیر ممکن است .پیوند سه نهاد خانواده ،کار و مدرسه ،چهارچوبی اساسی برای نظریه بولز و جنیتیس در خصوص آموزش و پرورش در باز تولید تقسیم کار اجتماعی فراهم می سازد. به نظر می رسد که محیط کار ،عنصر اساسی در این اتحاد سه پایه ای است. دراین خصوص تحقیق کوهن در مورد طبقه اجتماعی و ارزشهای والدین به موقعیت فرد در ساختار قدرت در محل کار، به مثابه منبع ارزشهای گوناگون سازنده خرده فرهنگهای طبقاتی اشاره می کند( کوهن،1963)
بولز و جنیتیس معتقدند که نابرابری آموزشی بخشی از تار و پود جامعه سرمایه داری است لذا مادامی که نظام سرمایه داری وجود داشته باشد این نابرابری نیز وجود خواهد داشت درواقع بولز و جنیتیس اقتصاد دانهای نئومارکیستی هستند که از دیدگاه کارکردگرایی در مورد نقش مدرسه در جوامع سرمایه داری پیشرفته بشدت انتقاد کرده اند کتاب معروف آنها آموزش مدرسه ای در جامعه سرمایه داری آمریکا است که در یک دوره هفت ساله تحریر شده است آنها فصلی از این کتاب را به انتقاد از کتاب ابلیچ (مدرسه زدایی از جامعه ) اختصاص دادند و معتقدند که تحلیل ایلیچ از آموزش مدرسه ای کاملا موفقیت آمیز نبوده است بزرگترین انتقادی که به نظریه ایلیچ وارد آمده این است که تغییرات اجتماعی در نظام مورد نظر ایلیچ چگونه قابل حصول است البته آثار ایلیچ پایه ای برای نظریه اقتصاد سیاسی آموزش و پرورش بولز و جنیتیس بود زیرا این دو محقق به رابطه بین آموزش و پرورش و اقتصاد توجه خاصی داشتند و کوشیدند تا اقتصاد سیاسی خاصی برای آموزش و پرورش طراحی کنند(دماین ،1981).
آنها با توجه به نقش مدرسه در باز تولید تقسیم کار اجتماعی معتقدند که تفاوتهای طبقانی موجود در خانواده، مدرسه و محیط کار ، نابرابری طبقاتی را همیشگی و دائمی می سازد براساس این نظریه در جامعه سرمایه داری روابط متقابلی بین آموزش وپرورش و اقتصاد وجود دارد کارکرد آموزش و پرورش همانا تامین نیروی انسانی تحصیلکرده برای بخش اقتصاد است و در واقع ساختار درونی آن به گونه ای شکل گرفته که با نیازهای اقتصادی و صنعت هماهنگ باشد.
بدین ترتیب به اعتقاد آنها نظام آموزشی یکی از عناصر اساسی در باز تولید ساختار طبقاتی حاکم درجامعه است در واقع نقش نظام آموزشی این است که نوعی آگاهی و شعور را در افراد جامعه باز تولید کند تا بدین وسیله آنها سلسله مراتب موجود را به عنوان عدالت اجتماعی پذیرا شوند در حقیقت ، انتقاد بلولز و جنیتیس از مدرسه این است که مدرسه ارتباط ناگسستنی با نظام صنعتی دارد و چیزی بیش از یک دستگاه ایدئولوژی است (ژیرو1981)
بدینسان نظریه باز تولید سبب افزایش اهمیت اقتصاد سیاسی در نظریه آموزش و پرورش گردید به عنوان مثال بولز و جنیتیس سعی کرده اند نشان دهند که چگونه مشابهت و تطابق بین روابط اجتماعی تولید و آموزش و پرورش به باز تولید روابط طبقاتی منجر شده است.خلاصه اینکه به نظر این دو محقق در جوامع سرمایه داری آموزش مدرسه ای سبب تحریف ماهیت آدمی شده به خصوص باعث از خود بیگانگی انسان و غفلت او از آگاهی واقعی می شود بنابراین آموزش و پرورش در جهت باز تولید آن نوع از آگاهی که طبقه سرمایه دار خواهان آن است عمل کرده و به فرایند تولیدی که این طبقه بانی و حامی آن است تداوم می بخشد.در واقع بولز و جنیتیس در مطالعه آموزش و پرورش از رهیافت مارکسیستی تبعیت کرده و اصل تشابه و تطابق بین حضور در مدرسه و تبعیت از روابط اجتماعی تولید را به عنوان یکی از عناصر کلیدی در انتقال نابرابری مطرح می سازند.یک نمونه از تشابهات بین ویژگی محیط کار ویژگی مدرسه این است که پرداخت دستمزد، محرک و انگیزه ای در محیط کار است و ترفیع به کلاسهای بالاتر انگیزه موجود در مدرسه به شمار می رود. تشابهات زیادی از این نوع بین مدرسه و کار وجود دارد.پس نظریه آنها نظریه ای در مورد تشابه و تطابق بین اقتصاد و نظام آموزشی است به همین دلیل از نظریه باز تولید اجتماعی برخی اوقات تحت عنوان نظریه تطابق نیز یاد شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نظریه پیشگویی خود تحقق بخش
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید