دانلود پایان نامه

نظریه ناهمسان همسری :
نظریه همسان همسری و ناهمسان همسری در تقابل با یکدیگر بوده و هر کدام عقاید و دیدگاههای خود را در خصوص ازدواج موفق و کامل مطرح می کند . طبق نظریه ناهمسان همسری ، افراد تمایل به ازدواج با کسانی دارند که نیازها ایشان را برآورده سازند و زندگی ایشان را تکمیل کنند . مشهورترین نظریه ناهمسانی همسری نظریه وینچ ( 1955 ) است . وی بیان کرد که افراد ، فردی را به عنوان همسر خود انتخاب می کنند که ویژگی های روان شناختی مکمل خود را دارا باشند . بر اساس این نظریه ، ناهمسانی دو فرد از لحاظ قابلیت های ذهنی از یک سو میان آنها پیوند ایجاد می کند و از سوی دیگر کمکی درارضاء زندگی زناشویی است پس هر یک از همسران برای آنکه خوشبخت و سازگار باشد . باید در حل مسائل زندگی به نوعی در تبادل و تکمیل متقابل تلاش نماید . ( به نقل از اکبری ، 1389 )
به عقیده مدافعان این نظریه ، این نه شباهت و همسانی ، بلکه بی شباهتی و ناهمسانی و به ویژه صفات تکمیل کننده است که افراد را به وصلت با یکدیگر وا می دارد . افراد همسان در بیشتر اوقات یکدیگر را انتخاب می کنند و هر چه شباهت و همگونی آنها آشکارتر باشد . چنین می نماید که پیوند میان ایشان استوارتر است .
هر چند در زمینه خلق و خوی و منش همواره چنین نیست . ( ساروخانی ، 1375 : 42 ) هر قدر افراد از لحاظ عاطفی مکمل هم یعنی متفاوت از هم باشند . انتخاب همسر نزد آنها با کامیابی بیشتری همراه است . به هر حال شمار نسبتاً مهمی از محققان بر این عقیده هستند که ناهمسانی منش ها می تواند راه انتخاب افراد را هموار کند و کانون زناشویی را استواری بیشتری بخشد .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تدابیر پیشگیری وضعی در اسلام

طرفداران نظریه ناهمسان همسری می پندارند ، اگر یکی از زن و شوهر دارای منشی سلطه گر و دیگری دارای منشی سلطه پذیر باشد ، آنها خواهند توانست با یکدیگر وصلت کنند و ازدواج می تواند بر ایشان رضایت بخش باشد . حال آنکه اگر هر دوی آنها از منشی یگانه برخوردار باشند( هر دو سلطه جو باشند یا هر دو سلطه پذیر ) گمان نمی رود به سوی یکدیگر بگرایند ، در چنین وضعیتی وصلت آنها نیز احتمالاً با ناکامی همراه خواهد بود . وینچ به طور اساسی نیازهای مکمل را بیان کرده است .
چنانچه یاد شد ، ناهمسانی دو فرد از لحاظ قابلیت های ذهنی از یک سو میان آنها پیوند ایجاد می کند و از سوی دیگر کمکی در زندگی زناشویی است . وینچ تحقیقی در این زمینه بر روی 25 زوج انجام داده و به این نتیجه رسیده است که هر کس در ازدواج به دنبال ارضای نیازهای شخصی است که ارضا نشده ا ند و فردی را برای ازدواج انتخاب می کند که توانایی برآورده ساختن نیازهای او را داشته باشد . ( ساروخانی ، 1375 : 69 )
مطابق این نظریه در جامعه ای که ثروت ارزش محسوب می شود و پسران اولین انتخاب کننده هستند دارایی دختر جزء اولین و اصلی ترین ملاک های ازدواج بوده و شیوه همسر گزینی از نوع ناهمسان همسری و برای تکمیل و رفع نیازهای مادی توسط دارایی های همسر ( زن ) است .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید