دانلود پایان نامه

1 ) برای صد ها سال ، دانشمندان علوم سیاسی براین عقیده بوده اند که اگر قرار باشد دموکراسی زنده بماند ، عامه مردم باید به اطلاعات و اخبار دسترسی داشته باشند ، یک چنین تفکری ، کشور ها را بر آن داشته است که در قانون اساسی خود ، حراست از آزادی مطبوعات را بگنجانند . اعتقاد همگان براین است که آزادی مطبوعات یک موهبت با ارزش می باشد . اما باید دید که روزنامه ها از این موهبت چگونه بهره برداری می کنند . جرم ، نه وطن خواهی است و نه یک ارتقاء بخشنده سیستم مدنی یا دمکراسی ، به نظر می رسد برخی مطبوعات در شهر های بزرگ گرایشی در جهت خلق احساس آشفتگی و مضطرب سازی مردم با درج مسائل جنائی دارند و بدین ترتیب به جای نظم ، بی نظمی را تیلیغ می نمایند . چرا؟ با چه هدفی؟ آنها که به نمایندگی از طرف مطبوعات صحبت می کنند ، اظهار می دارند که اخبار جنایی تاثیرات مثبتی بر روی جامعه و هم بر روی روزنامه ها دارند . مایکل استیفنز ، کارشناس ارتباط جمعی در کتاب خود با عنوان «تاریخ خبر » می نویسد : جوامع برای تقویت درک و فهم قوانین . کیفر های مصرحه در قوانین ، وابسته به اخبار تخطی از قانون می باشند . جوامع متکی به شرح و تفصیر های خارج از عرف و معیارها هستند تا روح توافق و هماهنگی عمومی را نسبت به چنان خصایصی به عنوان عادی بودن و معیار های خوب اجتماعی تقویت نمایند . هر یک از اعضای جامعه در واکنش به ترس ، اندوه و غم ، خشم و غضب ، بی حرمت ساختن ، بی عدالتی سهیم هستند و یک حس مشترک در منظور و سرنوشت پیدا می نمایند . 2 ) برخی نظریه های روانکاوی ، اخبار جنائی را به مثابه « ملین روانی » می شناسند . طبق این نظریه ، خواننده گزارش جنایی ، تمایلات تهاجمی یا عشقی خود را به حد کافی ارضاء می کند بدون آنکه از این رهگذر برای خود یا اجتماع خود خطری داشته باشد . ریموندگس استاد دانشگاه اکس مارسی در کتاب « جرم شناسی نظری » و در بحث وسایل ارتباط جمعی و تبهکاری می نویسد : از تاریخی که « لومبروزو» بر تاثیر شوم مطبوعات در تبهکاری داغ باطله زده ، یک جریان فکری مهم در زمینه اتهام علیه مطبوعات به وجود آمده که بیشتر به وسایل سمعی و بصری معطوف شده و مسئولیت مهم توسعه ی تبهکاری معاصر را به گردن آنها انداخته ایت . در عوض تعدادی از محققان که به حرفه ارتباط جمعی اشتغال ندارند ولی منفعت دفاع از این گونه وسایل در نظرشان مسلم است ، ادعا می کنند که این تکنیک ها انعکاسی در وضع اخلاقی مجموعه محیط ندارد و بی گمان فاقد توان جرم زایی است . بعضی از روانکاوان در ادعای خود تا آنجا پیش رفته اند که وسایل ارتباط جمعی را نمونه ای ازغم نامه یا نمایش حزن آور باستان با نقش « ملین» شفابخش تلقی می کنند که به خواننده یا تماشاگر اجازه می دهد تا گرایش های پرخاشجویی و عشقی خود را به گونه ای نمادین ، جامه عمل بپوشانند بدون اینکه برای آنان یا برای یا برای جامعه خطری در بر اشته باشد . دکتر کاظم معتمد نژاد در تائید همین مطالب در کتاب وسایل ارتباط جمعی می نویسد : در کنار وظایف تفریحی وسایل ارتباط جمعی ، بعضی از روانشناسان و جامعه شناسان به نقش درمان روانی اجتماعی آنها نیز توجه می کنند ، این دسته از داستان های جنایی و پلیسی ، بیماران روانی بسیاری را که عقده های سرکوب شده و تمایلات خشونت آمیز و ناخود آگاه دارند ، درمان می کنند ، زیرا افرادی که در شرایط نامساعد زندگی برای جبران ناکامی ها و شکست های خویش ممکن است دست به اعمال خشن و ناشایست بزنند ، هر گاه نمونه هایی از این اعمال را در روزنامه ها یا مجله بخوانند یا از رادیو بشنوند یا در فیلم های تلویزیونی و سینمایی تماشا کنند ، تا حدود زیادی تمایلات درونی آنان به اعمال خشونت ارضاء می شوند و از قید دلهره ها و اضطراب های روحی رهایی می یابند . البته باید در نظر داشت وسایل ارتباط جمعی در این زمینه همیشه نقش مثبت ندارند و در اوضاع و احوال گوناگون به تناسب شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی افراد یک جامعه و سطح آگاهی و فرهنگ آنها ممکن است آثار نامطلوب اجتماعی پدید آورند . چنین نتایج نا مطلوبی رامخصوصا می توان در میان نوجوانان تمام جوامع و اکثر افراد کشور های توسعه نیافته مشاهده کرد.
نظر دیگری حاکی از آن است که جاذبه رویداد های مختلف جنایی ، فی نفسه ایجاب نمی کند که در تبهکاری جامعه اثر شومی داشته باشد . برای تعیین رابطه بین جنایت و مطالعه مطبوعاتی که رویداد جنایی را منعکس می سازد ، دو نوع تحقیق به عمل آمده است . یکی از طریق پرسشنامه و دیگری از طریق بالینی،روش پرسشنامه را بانو لئودو دربلژیک بکاربرده است تا اینکه یک گروه جمعیت عادی ناکرده بزه را با یک گروه بزهکار ، در زمینه تمایل شان در مطالعه اخبار جنائی مقایسه کند . با پرسشنامه ای متضمن رویداد جنایی و تمام مراحل دادرسی ، واکنش های مختلف پرسش شدگان ، در برابر عوامل مهم دادرسی ، قاضی ، متهم و بزه دیدگان بررسی گردید . در این راه 218 پرسشنامه در اختیار بزهکاران گذاشته شد و 218 پرسشنامه بین افراد عادی توزیع گردید و 150 پرسشنامه به مردان بازداشتی و 10 پرسشنامه به زنان بازداشتی داده شد ، مردان و زنان عادی ؛ از نقطه نظر های مذهبی ، زبان و منطقه ای نمایندگان یا معرف جمعیت کل کشور بودند ولی در انتخاب آنها ، جنبه حرفه ای رعایت نشده است . بر حسب نتایج به دست آمده از این تحقیق معلوم گردید که رویداد جنایی مورد مطالعه بزهکاران و افراد معمولی بوده است ولی درصد افراد عادی در مطالعه رویداد های جنایی بر درصد بزهکارانی که به مطالعه رویددهای جنایی می پردازند فزونی داشته است ، زیرا 38 درصد اشخاص آزاد که مورد پرسش واقع شده اند برحسب « عادت » به خواندن رویدادهای جنایی می پردازند . در مقابل فقط 30% زندانی ها به این کار مبادرت می ورزند . بیشتر پرسش شوندگان از طبقه ی جوان بودند . مطالعه رویدادهای جنایی در بین نوجوانان که بزه انجام نداده بودند و بزهکاران جوان ، اختصاص نداشته است .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انواع خشونت علیه زنان
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید