• سنجش میزان عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش بُعد جمعگرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش بُعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  1. چارچوب نظری تحقیق

 • چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکهای است منطقی- توصیفی و پرده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه،مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شدهاند(سکاران؛۹۴:۱۳۸۹). ارکوتلو در سال ۲۰۱۱ در مقالهای با عنوان” نقش میانجیگری فرهنگ سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی” بیان کردند که عدالت سازمانی از مهمترین فاکتورهایی است که میتواند منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی شود. همچنین وی نشان داد که در صورت بروز فرهنگ جمع گرایی و احترام، شدت این رابطه بیشتر میشود(Erkutlu,2011). با توجه به مطالب مطرح شده مدل تحقیق در شکل(۱-۱) نشان داده شده است که در آن متغیر مستقل عدالت سازمانی، متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر میانجی این تحقیق میباشد.
  جمعگرایی
  عدالت توزیعی
  رفتار شهروندی سازمانی
  عدالت رویه ای
  احترام
  عدالت تعاملی
  شکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق (Erkutlu,2011)

   1. فرضیه های تحقیق

  فرضیه های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده به شرح زیر هستند:

  1. بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد جمعگرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.
  2. بین عدالت تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد جمعگرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.
  3. بین عدالت رویهای و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد جمعگرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.
  4. بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.
  5. بین عدالت تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.
  6. بین عدالت رویهای و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.

   1. تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

  ۱-۷-۱) عدالت سازمانی
  عدالت سازمانی درجهای است که کارکنان احساس میکنند قوانین، رویه ها و سیاستهای سازمانی مربوط به کار آنها، منصفانه است سه مولفه در نظر گرفته شده برای عدالت سازمانی که با طیف پنج درجهای لیکرت در مقیاس فاصلهای (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسشنامه ارزیابی شده است عبارتند از:

  برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.