دانلود پایان نامه

در پژوهش شهر شهروندمدار، دونمونه نظری ساخته شده است. شهر شهروند مدار و شهر زورمند مدار، و مفهوم شهروند و شهروندی به عنوان وجوه تمایز بین شهرها در نظر گرفته شده است. پیران در این سلسله مقالات به طرح یک ایده آل تایپ از شهر در رابطه با شهروندان می پردازد . شهر شهروند مدار محصول جامعه‏ای است که در آن فرد خارج از شبکه خونی، قومی، عشیره‏ای و قبیله‏ای خود دارای هویت است. چنین جامعه‏ای بر وفاق اجتماعی که به صورت قرارداد اجتماعی بروز می‏کند، استوار است و جامعه مدنی قدرتمندی تولدو تکامل یافته است. زندگی به سه عرصه مرتبط لیکن مجزا یعنی عرصه خصوصی، عمومی و حکومتی تقسیم شده است و قانون که نهادینه شده و مورد قبول آحاد مردم است، حد و مرز هر عرصه و رابطه بین آنها را تعیین می‏کند. افرادی که عنوان شهروند را دارند در هر عرصه صاحب حقوق مشخص، تعریف شده و نهادینه‏اند. نظام سیاسی به مشروعیت نیازمند است و حتی کاربرد زور که در مواقعی خشن و رعب‏آور است نیز باید با فرآیندهای قانونی همراه باشد و مشروع به نظر برسد. گرچه در تحلیل نهایی، شهر شهروند مدار نظامی طبقاتی است و طبقه حاکم، قدرت را در دست دارد. لیکن براساس قواعد بازی سیاسی، به حفظ قدرت مبادرت می‏کند و این امر را پذیرفته است که گروههای دیگری نیز باز هم براساس قواعد بازی سیاسی در جهت اشغال حاکمیت می‏کوشند و تلاش می‏کنند تا برای مردم صاحب حقوق، قدرت خود را مشروع جلوه دهند.
”شهر زورمند مدار“ حداقل از جهات نظری در مقابل نمونه نظری ”شهر شهروند مدار“ قرار دارد. افراد تنها از دریچه خون و نسب هویت دارند. خاندان، محله، عشیره و قبیله و نظایر آن بر فرد، حاکمیتی بلامنازع دارند و فرد خارج از محدوده‏های یادشده هویتی دیگر ندارد. علایق گروه حاکم بر همه چیز مسلط است و استدلال می‏شود که عوامل ساختاری در طول تاریخ عامل پدید آمدن این الگوی نظری است که در دوره‏هایی پررنگ و مشهود است و در دوره‏ای دیگر کم رنگ.
نتیجه اینکه : در شهرهای آتنی ـ رومی، شهروندی واقعیتی غیرقابل انکار بود اما در شهر شرقی از شهروندی نشانی نبوده است.
با مقایسه دو الگوی نظری مشخص می‏شود که در جامعه ایران با تحولات صد و پنجاه ساله اخیر در حال گذار از نظامی استبدادی به نظامی قانون‏گراست. استدلال می‏شود که ایرانیان در عرصه های خصوصی و مذهبی، ایلی و عشیره‏ای و قبیله‏ای، مشارکت جو و دیگر خواه‏اند، ولی در عرصه عمومی و مدنی که شهر یکی از آنهاست، نامشارکت‏جو و خودخواه هستند. از این رو آموزش مشارکت‏های اجتماعی بر پایه دیگر خواهی در دستور کار قرار می‏گیرد. به همین دلیل طرح شهردار مدرسه به اجرا درآمده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پیشینه خارجی نقش زنان در جامعه
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید