ویژگی های افراد هیجان خواه:

افراد ماجراجو و هیجان گرا از فعالیتا یا ورزشایی که تجارب و هیجانات غیرعادی دارن لذت شدیدی می برن، حتی اگه جون اونا به خطر بیفته.زاکرمن(۱۹۹۶) در دایره المعارف روانشناسی میگه مسابقات موتورسواری یا اسکی روی آب میتونه از ورزشایی باشه که این آدما به اون علاقه شدید دارن. تجربه گرایان، از تجربه های تازه و نو حال می کنن، مثلاً مسافرت به مکانای عجیب و غریب، گوش کردن به موسیقی مهیج یا غیر عادی، تجربه کردن مواد مخدر یا زندگی به صورت غیرجمعی و جور واجور، زاکرمن میگه: افراد بی قید و بند همیشهً در جستجوی فرصتایی هستن تا در محافل و جشنای پرتنش و محشر، شرکت در میگساریای شدید و فعالیت جنسی با غریبها، قید و بندها و محذوریتا رو کنار بذارین و در آخر افراد هیجان خواه از تکرار، تجارب قابل پیش بینی، و افراد تکراری و کارای روزمره به آسونی خسته می شن کلا، زاکرمن عقیده داشت، مردان نسبت به زنان معمولاً یه دلیل هیجان خواهی قویتر از خود نشون میدن و افراد جدایی کرده بیشتر از افراد مجرد یا متاهل هیجان خواهند.به نظر می رسه رفتارای هیجان خواهانه در اواخر نوجوونی به بالاترین درجه خود می رسه و در زنان و مردان خراب کننده س. آدمایی که به طور منظم به یه مذهب رایج (قرار دادی) عمل میکنن بیشترً در گروه آدمایی قرار می گیرن که کمتر به دنبال هیجان خواهی هستن اندازه هیجان خواهی واسه معرفی نوجوانانی مورد استفاده قرار گرفته که با بهره گرفتن از مواد مخدر، روابط حروم جنسی با افراد جور واجور، رانندگی با بی پروایی یا به خاطر اثرات مشروبات الکلی ممکنه سلامت و امنیت خود رو به خطر اندازند. با کمک پل هارواد زاکرمن در ۱۹۹۳ گزارشی رو ارائه داد که میگفت تمایلات هیجان خواهانه در میان همکلاسان (که به وسیله SSS آزمایش شده بود)، و رفتارای هیجان خواهانه در میان هم سن و سالان و رفقا، پیش گویان قدرتمندی از رفتارای خطر ساز بودن، مخصوصا اعمال جنایی و خشونتای اجتماعی، روش تحلیلی زاکرمن واسه بهبود (روشای آموزشی واسه ایجاد مناسب ترین روش یادگیری فردی در کودکان و یا واسه هماهنگ ساختن وظایف و مسئولیتای شغلی یا ویژگیای شخصیتی کارمندان مورد استفاده قرار می گرفت. زاکرمن گفت: «هیجان خواهان مسافرتای تنش زا، پردغدغه و خطرناک مانند خلبانی، کنترل کنندگان ترافیک هوایی (کارمندان برج مراقبت)، کارمندان بخش فوریتای پزشکی بیمارستان، یا شغلایی که تا حد زیادی با ارتباطات اجتماعی جور واجور سروکار دارن رو دوست دارن ولی هم اینکه گفت: «اونا از کارای تکراری و روزمره ای که بدون تعامل اجتماعی یا فعالیتای رقابت انگیز و متغیر باشه، ناراضی بوده و خسته می شن (راین،لیوبر،استین هاور ،۲۰۰۲).

روانشناسی

در چهار عامل هیجان خواهی فرقای جنسیت معناداری پیدا شده. مردان در هیجان زدگی و ماجراجویی، جلوگیری، و حساسیت نسبت به یکنواختی، نمره های بالاتری گرفتن. زنان در تجربه جویی، نمره های بالاتری گرفتن. هم اینکه از نظر فرقای نژادی و قبیله ای هم آسیاییا از افراد کشورای غربی نمره کمتری در SSS گرفتن. آزمودنیای سفید از غیر سفیدها نمره بالاتری گرفتن (شولتز و شولتز، ۱۳۸۱).

فرقای معناداری از نظر سطح تحصیلی وجود نداره. دانشگاهیان در مقایسه با غیر دانشگاهیان درآزمون SSS نمره هایی که به طور با معنی بالاتر یا پایین تر باشه، به دست بیارن (کریمی و همکاران، ۱۳۸۱).
واسه زنان، تنها رابطه مثبت با معنی بین نمره های آزمون SSS و نمره های آزمون علاقه شغلی در حرفه وکالته با مشاغل سنتی زنونه مثل خونه داری، معلمی دبستان، آموزگار اقتصاد خونواده و مسئول برنامه غذایی، همبستگیهای منفی معناداری به دست اومده ان. پس، زنائی که هیجان خواهی زیادی دارن، شایدًٌ از این نوع مشاغل احساس رضایت نمی کنن. مردان و زنائی که هیجان خواهی زیادی دارن، بیشتر به مشاغل کمک رسانی روی میارن که بر انگیزنده، مهیج یا خطرناک ان، مانند دخالت در بحران یا کار پیراپزشکی در گروه های اورژانس ( کریمی و همکاران، ۱۳۷۸).

اقتصاد

 

واسه صفت کلی هیجانخواهی چهار عامل یا مؤلفه تعیین شده، این عوامل عبارتند از:

– حادثه جویی: تمایل به درگیر شدن در فعالیتای جسمی که شامل عناصری از سرعت، خطر، تازگی و فرار از حادثه س (مانند چتربازی یا غواصی)

– تجربه جویی: جستجو واسه تجربه های جدید از راه مسافرت، موسیقی، هنر، روش زندگی خودانگیخته و ناهمرنگی با وجود تشابهی که مردم به اونا گرایش دارن.

– جلوگیری زدایی: نیاز به جستجوی رهایی در فعالیتای اجتماعی جلوگیری نشده یا توسل به الکل یا بدون اون.
– ملال پذیری: دوری از تجربه تکراری، کادر عادی یا یکنواخت یا افراد قابل پیش بینی، و در صورت قرار گرفتن اجباری در برابر اینجور تجربه هایی، عکس العمل نبود رضایت بیقرارانه نشون دادن (شولتز، ۱۳۷۸).لل