دانلود پایان نامه

چندین مطالعه رابطه قوی بین قدرت و توان و اجرای پرش عمودی را نشان دادند اگرچه به نظر میرسد که این رابطه ممکن است نسبت به نوع ورزش و سطح ورزشکار تفاوت کند. (21)
ابعاد آنتروپومتریک در سطحی که ورزشکار طی رقابت کسب میکند اثر زیادی دارد، و همچنین در مهارتهای اجرای تکنیکی ورزشکار دخیل هستند. اهداف مربیان برای انتخاب بازیکن باید حساب شده و دقیق باشد، ابتدا اندازه طول اندامها و محیط اندامها و همچنین میزان چاقی باید در نظر گرفته شود و سپس قدرت و وزن آنها و سپس سطح مهارت اجرای آنها باید در نظر گرفته شود. ابعاد آنتروپومتریکی اساس و پایه مهارتهای ورزشی هستند و ویژگیهای حرکتی را تحت تأثیر قرار میدهند، در طول پروسه انتخاب بازیکن در این رشته ،عواملی همچون اندازه میزان چربی، عضلات و استخوانها نیز اطلاعاتی به مربیان میدهد (22).
تعیین اندازههای آنتروپومتریک برای انتخاب بهترین ورزش برای بازیکن مورد نیازهستند و پیش بینی میشود که رسیدن به سطح بالای اجرا در آینده با توجه به این اطلاعات برای تیمها برای هر رده سنی میتواند مفید باشد. (12)
حال این سوالات در مورد رشته والیبال مطرح است که :
آیا رابطه ای بین ویژگی های آنتروپومتریک و اجرای والیبالیست ها وجود دارد؟
آیا در پستهای مختلف رابطهای بین ویژگیهای آنتروپومتریک بازیکنان با عملکرد آنها وجود دارد؟
این پژوهش در پی پاسخ به سوالات فوق طرح واجرا شد.
لذا با توجه به موارد یاد شده فوق این پژوهشگر در نظر دارد تا رابطه برخی از ویژگیهای پیکری با عملکرد بازیکنان والیبال مرد نخبه را مورد مطالعه قرار دهد.
1-3ـ ضرورت و اهمیت پژوهش:
به دلیل نیاز باشگاهها و کشورها به پرورش بازیکنان با استعداد جوان، در کنار مربیان، مأموران استعدادیابی و مدیران که هر کدام عنصر کلیدی در فرآیند استعدادیابی و پرورش استعدادها بشمار میروند، حضور دانشمندان علوم ورزشی نیز میتواند نقش مهمی در این فرایند داشته باشند.
از سوی دیگر شفافیت ارتباط بین ساختارهای نوع پیکری و اجرای ورزشی بهینه در سنین بزرگسالی میتواند به کسب نتایج بهتر و هدفمند در زمینهی استعدادیابی والیبال و کاهش خطای اجرا در سنین بزرگسالی کمک شایانی بکند. دانشمندان علوم ورزشی باید مراحل کلیدی در فرآیند استعدادیابی و ارتباط ساختارهای بدنی به ویژگیهای روانی و سایر حیطههای مربوط به والیبال نوین را آموزش دیده و با آن آشنایی لازم را داشته باشند تا به مفاهیم علمی والیبال تسلط یابند.
در بیشتر موارد کشف استعدادها و پرورش آنها بر عهدهی افرادی قرار دارد که آموزش ندیدهاند و یا دارای آموزش اندک در زمینهی شناخت رشد و بلوغ و ویژگیهای بدنی و آثار بالقوه آنها بر فرآیندهای انتخاب و اجرا هستند.
مهارتهای پایهای والیبال که در سنین نونهالی و نوجوانی آموخته میشوند، میتوانند در بزرگسالی تحت تأثیر رشد جسمانی و تغییرات بدنی قرار گیرند که این میتواند حتی حرکت ورزشکار را تثبیت کرده و یا تغییر دهد. بنابراین ضروری بنظر میرسد تا با درک ارتباط بین عوامل پیکری و اجرای ورزشی والیبال از از بین رفتن انرژی و استعداد جلوگیری کرده و از کسب نتایج مطلوب اطمینان حاصل کرد.
یک تیم والیبال مانند سایر ورزشهای توپی نه تنها به مهارتهای تکنیکی و تاکتیکی نیاز دارد بلکه با آمادگی جسمانی نیز سروکار دارد.
در طول یک فصل، مربیان والیبال بر روی اهداف تکنیکی و تاکتیکی تمرکز میکنند و حجم تمرینات قدرتی را پایین میآورند که این ممکن است موجب تغییرات ناخواسته در تیم شود. (27)
والیبال از ورزشهای اینتروال با شدت تناوبی میباشد و در این ورزش تلاشهای ناگهانی، انفجاری و کوتاه مدت از حدود 2 تا 20 ثانیه معمولاً مورد نیاز است و از این رو ورزشکاران سطح بالا به وسیله توان عضلانی بالا در قسمت تنه و اندامها مشخص میشوند.
والیبال شامل پرش، فرود، حرکات جانبی است و این حرکات باید متناوب و بدون استراحت در طول یک مسابقه 60 تا 120 دقیقهای انجام شود.
قدرت و توان برای موفقیت دراین رشته ضروری است. مربیان سطح بالا معمولاًبه تقویت آمادگی جسمانی اهمیت میدهند. پس باید در نظر داشت علاوه بر بالا بردن سطح مهارتها، فاکتورهای آمادگی جسمانی نیز تقویت شوند. (23)
نکتهی قابل توجه در مورد شاخص توده بدن (BMI) در این است که این شاخص، میزان درصد چربی و یا اضافه وزن را مشخص نمیکند و به این علت کاربرد آن محدود است همچنین مانند جدول قدـ وزن ممکن است شاخص توده بدن یک شخص عضلانی (بدون چربی زیاد) مانند یک فرد چاق شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   خواجه نصیرالدین طوسی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید