دانلود پایان نامه

بالینی بستری شده در بیمارستان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد،55 درصد از 175بیمار سرپایی مصروع، و30 درصد از 70 مورد گروه کنترل مقایسهای، افسردگی را گزارش کردند.و30 درصد از بیماران مصروع،در مقابل 7 درصد از گروه کنترل مقایسه ای،تلاشهای قبلی در ارتباط با اقدام به خودکشی گزارش نمودند.
(کریستین و همکاران، 2010) به برآورد میزان شیوع افسردگی در اشخاص مبتلا به صرع پرداختند نتایج پژوهش آن ها نشان داد صرع به طور معناداری با افسردگی ارتباط داشته، وافسردگی شیوع بالایی در میان افراد مبتلا به صرع داشته است.این یافتهها، اهمیت شناسایی و مدیریت افسردگی در میان افراد مبتلا به صرع را پررنگتر و برجستهتر میسازد.
(گیلیام وهمکاران، 2012) در این خصوص پژوهشی انجام دادند.هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع و عوامل زمینهساز اقدام به خودکشی در میان یک نمونه بزرگ از بیماران سرپایی مبتلا به صرع بود. 193 بیمار سرپایی مصروع بالغ را از لحاظ افسردگی و نیز تمایل به خودکشی مورد ارزیابی قراردادند.عوامل اجتماعی و مرتبط با صرع، میزان تأثیر درمان و کیفیت مرتبط با سلامت زندگی نیز در این افراد مورد ارزیابی قرار گرفت. شیوع تمایل به خودکشی در طول دو هفته سپری شده، 9/11 درصد بود.وحدود یک چهارم از نمونه های دارای تمایل به خودکشی، فاقد نشانه های معنادار و قابل مشاهده در ارتباط با افسردگی بودند.
(کانر،2009 )پژوهشی با عنوان صرع و اختلال خلقی به انجام رساند.اختلالات افسردگی،گونهای شایع از بیماریهای جانبی همراه با صرع، و دارای تأثیری منفی بر کیفیت زندگی میباشد.شیوع افسردگی در افراد مصروع،به احتمال زیاد نشاندهنده یک رابطه دوسویه میان دو عارضه است. درمان اختلالات افسردگی در افراد مصروع،با بهره گرفتن از مهارکننده بازجذب سروتونین روشی ایمن است.

(دوینسکی،2004) پژوهشی در رابطه با صرع و افسردگی،برای ارزیابی ویژگیهای شخصیت و تأثیرات افسردگی بر شخصیت،در بیماران مصروع، انجام داد. 23 بیمار دچار افسردگی و 25 نمونه سالم در این مطالعه مورد بررسی قرارگرفتند.پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه شخصیتی 2MMPI مورد استفاده قرار گرفتند.نتایج نشان داد که هیستریا، پارانویا، وارونگی یا همجنسخواهی اجتماعی، و افسردگی، در بیماران مصروع ناشی از لوب گیجگاه و افسردگی در مقایسه با گروه کنترلی بالاتر بوده است.بیماران مبتلا به صرع و افسردگی، در سطح بالاتری از اضطراب و افسردگی در مقایسه با گروه کنترلی افراد سالم قرار داشتند.نتایج این مطالعه نشان داد که افسردگی ممکن است برخی تأثیراتی بر دگرگونی شخصیتی مشاهده شده در بیماری صرع داشته باشد.
(مارتینوویک وهمکاران1، 2006) برای کاهش نشانه های زیر آستانه ای افسردگی در نوجوانان مبتلا به صرع، درمان شناختی- رفتاری پیش گیرانه را با مشاوره معمولی مقایسه وبه این نتیجه رسیدند که اثر درمان شناختی- رفتاری بیش از مشاوره معمولی است.
2-21-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
(کلانتری،مولوی، نجفی،ابراهیمی و صالح زاده) پژوهشی با عنوان اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر افسردگی بیماران مصروع مقاوم به دارو با تاکید بر نگرش های ناکارآمد ویژه صرع به انجام رسانیدند.هدف پژوهش،بررسی اثر رفتار درمانی شناختی بر افسردگی بیماران مصروع مقاوم به داروست که با تاکید بر نگرش های ناکارآمد ویژه صرع، در شهر اصفهان اجرا شد. در این پژوهش، 20 بیمار مبتلا به تشنج های مزمن، پاسخ ضعیف به دارو و دارای افسردگی بالینی خفیف تا متوسط، به صورت تصادفی، در دو گروه آزمایش (10 نفر) و شاهد (10 نفر) قرار داده شدند.برای گروه آزمایش، هشت جلسه هفتگی رفتار درمانی شناختی با تاکید بر بازسازی شناختی و اصلاح تحریف شناختی افسرده ساز و آموزش فنون رفتاری به کار گرفته شد. ابزارهای پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه، مقیاس افسردگی همیلتون بود.
نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات افسردگی در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، کاهش معناداری داشته است.در واقع رفتاردرمانی شناختی با تمرکز بر نگرش های ناکارآمد ویژه بیماری صرع، در کاهش افسردگی همراه این بیماری، به عنوان یک درمان مکمل، کارآیی چشمگیری داشت.
(ظهیرالدین و قریشی،1387)پژوهشی با عنوان بررسی میزان علائم افسردگی در بیماران مبتلا به صرع تونیک-کلونیک به انجام رسانیدند هدف از این مطالعه بررسی میزان علائم افسردگی و برخی عوامل خطر مرتبط با آن در این بیماران بوده تا ضرورت توجه به بیماری افسردگی و درمان به‌موقع آن مورد تأکید قرار گیرد. در این مطالعه توصیفی 97 بیمار مصروع که به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1382 مراجعه کرده بودند از نظر ابتلا به افسردگی توسط پرسشنامه بک و پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند،که 6/51درصد از بیماران صرع تونیک- کلونیک بر اساس تست بک مبتلا به افسردگی خفیف و متوسط بودند.
در این بیماران، بین افسردگی با متغیرهای وضعیت شغلی، وضعیت تحصیلی، وضعیت اقتصادی و محل سکونت رابطه معنا‌داری وجود داشت اما با سایر متغیرها رابطه معنا‌داری وجود نداشت.نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده بالا بودن میزان علائم افسردگی در بیماران مصروع بود که در اکثر موارد درمان مناسبی دریافت نکرده بودند.باتوجه به قابل درمان بودن افسردگی و اثرات مفید درمان آن،غربالگری و تشخیص به موقع افسردگی در آن ها مهم و سودمند است.
(نوحی،آذر،کارآمد، شفیعی کندجانی،امیری،حبیبی وآثاری،1390) پژوهشی با عنوان فراوانی علایم افسردگی،اضطراب منتشر،وسواس وترس مرضی در فاز بین حمله ای مبتلایان به صرع به انجام رسانیدند.در این مطالعه توصیفی، ۱۳7 بیمار مصروع مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی دانشگاه امام حسین و انجمن صرع ایران در سال ۱۳۸۳ بررسی شدند. چک لیستی شامل متغیرهای دموگرافیک و پرسشنامه SCL-90-R شامل سئوالات مربوط به افسردگی، اضطراب منتشر، وسواسی- جبری و ترس مرضی تکمیل گردید.فراوانی نسبی علایم افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس ، و ترس مرضی به ترتیب 4/55، 9/44، ۵۵/۸ و ۲۳/۲ درصد بود.علایم ترس مرضی ارتباط معناداری با سطح تحصیلات کمتر،بیکاری و سن بیشتر داشت. علایم وسواس اجباری و اضطراب منتشر با افزایش سن ارتباط معناداری داشت.علایم مورد بررسی با جنس، وضعیت تاهل، میزان مصرف دارو، طول مدت ابتلا و نوع صرع ارتباط آماری معناداری نداشت.
نتیجه پژوهش نشان داد علایم افسردگی و وسواس جبری در درجه اول و علایم اضطراب منتشر و ترس مرضی در درجه بعد،از علل از کارافتادگی مبتلایان به صرع در فواصل بین حمله ای صرع بودند.بر این اساس، همکاری نزدیک بین روان پزشکان و متخصصین اعصاب در رویکرد درمانی بیماری صرع ضروری مینماید.
فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
در انجام پژوهش، به منظور کسب شناخت، باید مجموعه ای از فرضیه ها یا سؤال های تحقیق را تدوین کرد.سپس آن را مورد مطالعه قرار داد یا پاسخ آن ها را فراهم آورد. این امر فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در بدست آوردن شناخت یاری می دهد. بر این اساس روش تحقیق وسیله ای است که چگونگی یک فرضیه را مورد تأیید یا ردقرار می دهد.به عبارت دیگر، روش تحقیق، چهارچوب عملیات یا اقدامات لازم برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤالات تحقیق را فراهم
می آورد. پژوهش گر می تواند از روش های مختلف تحقیق استفاده کرده و به اکتشاف،توصیف، طبقه بندی برقراری رابطه همزمانی و نیز برقراری رابطه علت ومعلولی بپردازد. روش تحقیق مناسب بر اساس فرضیه های تحقیق ا نتخاب می شود (سرمد بازرگان و همکاران، 1376، ص 22).
3-2- روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد زیرا تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی، 1379، ص 94).
تحقیق حاضرارزشیابی،ازنوع تحقیقات توصیفی می باشد.بدین صورت که گروهی از بیماران مصروع به عنوان گروه مطالعه انتخاب،سپس علائم میزان افسردگی در این گروه ارزیابی می شود.روش ارزشیابی، روشی است که در آن به طور قابل ملاحظه ای از طرح های تحقیق،ابزارهای اندازه گیری،فنون تجزیه وتحلیل داده ها استفاده می شود.پژوهش گران در این روش بیشتر به دنبال روابط تعمیم پذیری بین متغیرها هستند.به طور کلی روش ارزشیابی،فرایندی است که در آن اطلاعات جمع آوری شده ودرباره ارزش اجزای مختلف طرح مورد نظر تصمیم گیری می شود.روش ارزشیابی دارای اهداف،منابع,رویه ومدیریت می باشد.از انواع روش ارزشیابی،می توان به ارزشیابی فردی،ارزشیابی هدف-محور وارزشیابی موقعیت اشاره کرد. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه بیماران مصروع مراجعه کننده در کیلنیک های مغز و اعصاب شهر بندرعباس بوده است.
با توجه به این که روش پژوهش ارزشیابی است روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد.در نتیجه به طور در دسترس از بین مراجعه کننده ها 60 نفر به عنوان افراد نمونه(گروه مطالعه) انتخاب شد.
3-3- ابزار پژوهش
3-3-1- پرسش نامه افسردگی بک و ویژگی های جمعیت شناختی (BDI)
یکی از ابزارهای اندازه گیری مقدار و شدت افسردگی، پرسش نامه افسردگی بک است که استفاده آن بین روان شناسان و روان پزشکان در سراسر دنیا رایج است.این مقیاس بر پایه یافته های بالینی تهیه شده وهیچ نظریه سبب شناختی را برای افسردگی در نظر نگرفته است. این پرسش نامه اولین بار در سال 1961 معرفی شد( شورکی،1379).
این آزمون 6 مورد از 9 ملاک DSM-IV در زمینه افسردگی اساسی را در بر می گیرد. همبستگی این آزمون با مقیاس درجه بندی روان پزشکی هامیلتون73درصد، مقیاس خود سنجی افسردگی زونگ 76درصد ومقایس افسردگی MMPI-D 76درصد است(دانش منفرد،1380).
پرسش نامه افسردگی بک شامل 21 ماده با نشانه های مختلف،که شدت علایم افسردگی را در زمینه عاطفی، شناختی و جسمانی ارزیابی می کند.برای هر یک از ماده ها 4 گزینه وجود دارد که دامنه درجه بندی آن از صفر( عدم وجود) تا 3 ( شدید) است. بنابراین نمرات کلی، محدوده ای بین صفر تا 63 را در بر می گیرد. نقطه برش در تحقیقات بنا بر نوع تحقیق متفاوت بوده و دراین تحقیق از نقطه برش 10 استفاده شده است که در آن نمرات 0-9 عدم افسردگی، 10-15 افسردگی خفیف، 16-19فسردگی خفیف- متوسط، 20-29 افسردگی متوسط- شدید، و 30 به بالا افسردگی شدید را نشان می دهند.این پرسش نامه حاوی سؤالاتی است که برخی از آن ها در خصوص سن، جنس وضعیت تحصیلی و اقتصادی بیماران است. در این پرسش نامه وضعیت اقتصادی خانواده ها در 5 سطح، خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی بد، بر حسب نگرش بیماران دسته بندی شد .بک در سال 1972 گزارش داد که پایایی این پرسش نامه با روش اسپیرمن- براون در حدود 93درصد است.اعتبار باز آزمایی آن بر حسب فاصله دو آزمون و جمعیت تحت مطالعه، از 48 تا 86 درصد بوده است. بررسی اعتبار محتوایی هم زمان و افتراقی، هم چنین تحلیل عاملی نتایج مطلوبی فراهم آورده است( دانش منفرد،1380).
در ایران نیز، (پورشهباز ،1372) آزمون افسردگی بک را در نمونه 116 نفری آزمایش و بررسی کرد. ضریب همبستگی درونی مقیاس 85 درصدبود. پایایی مقیاس با بهره گرفتن از فرمول اسپیرمن- براون 81 درصد بود. هم چنین در تحقیق دیگری از یزدان دوست ، بر روی 375 نفر از افراد عادی جامعه با روش باز آزمایی 4 ماهه صورت داد، پایایی ازمون 49 درصد گزارش شده است(حنا سابزاده،1378).
پرسش نامه افسردگی بک،در حال تبدیل شدن به یک ابزار ارزیابی رایج برای سنجش افسردگی در نوجوانان است. یکی از امتیازات آن این است که به طور گسترده در خصوص بزرگ سالان نیز به کار رفته است. در نتیجه، این امر مقایسه کاربرد آن را بین سنین مختلف تسهیل می کند.
3-4- متغیرها
افسردگی : متغیر وابسته
بیماری صرع : متغیر مستقل
جنسیت، سن، وضعیت تحصیلی ، اقتصادی و شغلی : متغیر کنترل
3-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
برای تجزیه تحلیل آماری از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود.
الف- توصیفی:
روش هایی که در آمار توصیفی به کار برده شده به سه گروه عمده تقسیم می شود:
1- تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و ترسیم نمودار
2- شاخص های مرکزی
3- شاخص های پراکندگی
ب- آمار استنباطی:
روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت خواهد گرفت . در سطح توصیفی با بهره گرفتن از مشخصات آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و در سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش داده‌ها و فرضه های اساسی آزمون آماری، از روش‌ آزمون t گروه مستقل و یک گروهی با بهره گرفتن از نرم افزار spss استفاده می شود. و در صورت عدم نرمال بودن داده ها از آزمون های، یو مان ویت نی و خی دو استفاده می شود.
فصل چهارم
یافته های پژوهش

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع مقاله درمورد قابلیت های فردی

4-1- مقدمه
دراین فصل پژوهش حاضر به تجزیه تحلیل داده های به دست آمده از نمونه آماری پرداخته شده است به این صورت که در دو بخش داده ها مورد بررسی قرار گرفتند در بخش اول توصیف داده ها ارائه شده است که شامل فراوانی و درصد سؤال های مربوط به بیوگرافی بیماران است و در بخش بعد به تحلیل فرضیه ها پرداخته شد. به این صورت که در این بخش ابتدا از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شد و سپس برای آزمون فرضیه ها از آزمون t گروه های مستقل ، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t تک متغیره استفاده شد لازم به ذکر است کلیه عملیات آماری از طریق نرم افزار آماری 20spss انجام شده است. به این صورت که ابتدا داده های خام وارد برنامه شد و سپس داده ها مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج در ذیل نشان داده شده است.

4-2- بخش اول : توصیف داده ها
توزیع فراوانی مربوط به جنسیت
جدول (4-1):جدول توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها در پژوهش حاضر
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
جنسیت
0/64
0/100
0/64
0/36
0/100
32
18
50
زن
مرد
مجموع
جدول فوق مربوط به توزیع فراوانی،درصدودرصد تجمعی آزمودنی های شرکت کننده در پژوهش حاضر ارائه شده است.بر اساس این جدول 32نفر یا64درصداز آزمودنی ها را زن و18نفریا36درصدرامردان تشکیل می دادند.
نمودار (4-1)نمودار توزیع فراوانی درصدی جنسیت آزمودنی ها در پژوهش حاضر
نمودار فوق مربوط به توزیع فراوانی جنسیت در بیماران گروه نمونه است. همان طور که مشاهده گردید،64 درصد افراد نمونه زن و 36 درصد مرد است.در واقع این گونه برآورد گردید تعداد بیماران مرد نسبت به زن تقریباً دو برابر بوده است.
توزیع فراوانی مربوط به سن
جدول(4-2):جدول توزیع فراوانی سن آزمودنی ها در پژوهش حاضر
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سن
0/24
0/46
0/66
0/80
0/88
0/92
0/94
0/100
0/24
0/22
0/20
0/14
0/8
0/4
0/2
0/6
0/100
12

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

11
10
7
4
2
1
3
50
تا 20 سال
بین 21-25 سال
بین 26-30 سال

بین 31-35 سال
بین 36-40 سال
بین 41-45 سال
بین 46-50 سال
بالاتر از 50 سال
مجموع
جدول فوق مربوط به سن،فراوانی،درصدودرصد تجمعی مربوط به آزمودنی های شرکت کننده در پژوهش حاضر ارائه شده است.بر اساس این جدول 24 درصد از افراد نمونه سن شان تا 20 سال ،22 درصد بین 21 تا 25 سال ،20 درصد بین 26 تا 30 سال 14 درصد بین 31 تا 35 سال ،8 درصد بین 36 تا 40 سال،2درصد بین 46 تا 50 سال و 6 درصد بالاتر از 50 سال است.
نمودار (4-2):نمودار توزیع فراوانی سن آزمودنی ها در پژوهش حاضر
نمودار فوق مربوط به توزیع فراوانی سن در بیماران گروه نمونه است ، همان طور که مشاهده گردید 24 درصد از افراد نمونه سن شان تا 20 سال ، 22 درصد بین 21 تا 25 سال ، 20 درصد بین 26 تا 30 سال ،14 درصد بین 31 تا 35 سال ، 8 درصد بین 36 تا 40 سال ، 4 درصد بین 41 تا 45/2 درصد بین 46 تا 50 سال و6 درصد بالاتر از 50 سال است.
توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات
جدول (4-3): جدول توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها در پژوهش حاضر
درصد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید