خیلی کم
کم
متوسط

 

 

 

۱۰۰

 

 

۲۰۰

 

 

۱۰۰

 

 

۲۰۰

 

 

جمع کل

 

 

سوال ۳ : کمبود آموزش و تشویق صادر کنندگان در امر تجارت توسط دستگاه‌های ذیربط تا چه میزان بر کاهش صادرات سنگ‌های ساختمانی موثر است؟
سوال ۴ : بر پایی ناکافی نمایشگاه‌ها، سمینارها، سخنرانی‌ها و جراید در ارتباط با چگونگی رشد صادرات تا چه اندازه باعث کاهش صادرات می‌شود؟
از ستون درصد فراوانی نسبی سوال ۳ می‌توان نتیجه گرفت که ۵/۶۲ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که کمبود آموزش و تشویق صادر کنندگان در امر تجارت توسط دستگاه‌های ذیربط، تا حد خیلی کم بر کاهش صادرات سنگ‌های ساختمانی موثر است. همچنین ۲۹ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که کمبود آموزش و تشویق صادر کنندگان در امر تجارت توسط دستگاه‌های ذیربط، تا حد کم بر کاهش صادرات سنگ‌های ساختمانی موثر است.
از ستون درصد فراوانی نسبی سوال ۴ می‌توان نتیجه گرفت که ۴۹ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که بر پایی ناکافی نمایشگاه‌ها، سمینارها، سخنرانی‌ها و جراید در ارتباط با چگونگی رشد صادرات، تا حد کم باعث کاهش صادرات می‌شود. همچنین ۵/۳۵ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که بر پایی ناکافی نمایشگاه‌ها، سمینارها، سخنرانی‌ها و جراید در ارتباط با چگونگی رشد صادرات، تا حد خیلی کم باعث کاهش صادرات می‌شود. همچنین ۵/۱۴ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که بر پایی ناکافی نمایشگاه‌ها، سمینارها، سخنرانی‌ها و جراید در ارتباط با چگونگی رشد صادرات، تا حد متوسط باعث کاهش صادرات می‌شود.
جدول ۴-۶ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال ۳ و ۴ پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال ۴ سوال ۳ پاسخ‌ها
درصد فراوانی نسبی فراوانی درصد فراوانی نسبی فراوانی
۵/۳۵
۴۹
۵/۱۴
۵/۰
۵/۰
۷۱
۹۸
۲۹
۱
۱
۵/۶۲
۲۹
۸
۵/۰
۰
۱۲۵
۵۸
۱۶
۱
۰
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
۱۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰ جمع کل

 

سوال ۵ : عدم اطلاع رسانی در ارتباط با شناخت فرصت‌ها و نیازهای بازارهای هدف و انتشار بولتن‌های اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی تا چه اندازه بر کاهش صادرات موثر است؟
سوال ۶ : عدم وجود منابع انسانی کارآمد در درون سازمان تا چه اندازه بر کاهش صادرات موثر است؟
از ستون درصد فراوانی نسبی سوال ۵ می‌توان نتیجه گرفت که ۵۵ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عدم اطلاع رسانی در ارتباط با شناخت فرصت‌ها و نیازهای بازارهای هدف و انتشار بولتن‌های اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی، تا حد خیلی کم بر کاهش صادرات موثر است. همچنین ۳۲ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عدم اطلاع رسانی در ارتباط با شناخت فرصت‌ها و نیازهای بازارهای هدف و انتشار بولتن‌های اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی، تا حد کم بر کاهش صادرات موثر است. همچنین ۵/۱۰ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عدم اطلاع رسانی در ارتباط با شناخت فرصت‌ها و نیازهای بازارهای هدف و انتشار بولتن‌های اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی، تا حد متوسط بر کاهش صادرات موثر است.
از ستون درصد فراوانی نسبی سوال ۶ می‌توان نتیجه گرفت که ۵۲ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عدم وجود منابع انسانی کارآمد در درون سازمان، تا حد خیلی کم بر کاهش صادرات موثر است. همچنین ۴۰ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عدم وجود منابع انسانی کارآمد در درون سازمان، تا حد کم بر کاهش صادرات موثر است.
جدول ۴-۷ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال ۵ و ۶ پرسشنامه

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *