ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ : ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ تاﻣﯿﻦ اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ …

عوامل خارجی بروز تاخیرات در طول اجرای پروژه

  – عوامل مرتبط با کارفرمایان تغییر نیازهای کارفرما به دلیل تغییرات تاخیرات کارفرما در تخصیص منابع کم کاری کارفرما در صدور تاییدات و مصوبات …

اثرات مستقیم تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی

اثرات مستقیم تغییر اضافه کاری تاخیر درکار دوباره کاری تغییر مشخصات به هدر رفتن زمان متوقف کردن و راه اندازی مجدد وظایف کنونی به منظور …

ورشکستگی مسئولین برات -پشت نویسی برات -مسئولیت تضامنی

پشت نویسی برات ظهرنویسی در قانون تعریف نشده ولی ماده ۲۴۵ مقرر می دارد:« انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ». بنابراین …