تحقيق – اثر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و بیان زنجیره سنگین …

جدول ۳-۲ میزان مواد مورد نیاز برای یک واکنش Real time PCR در حجم ۱۵ میکرولیتر ……………………………………………………………۳۹جدول ۳-۳ تنظیمات دستگاه برای انجام واکنش Real time…

پژوهش دانشگاهی – اثر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و بیان زنجیره سنگین …

 ۳-۹-۲ تمرین اکسنتریک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳۳-۱۰ نحوه نمونهگیری و نگهداری نمونهها…………………………………………………………………………………………………………………..۳۴۳-۱۱ نحوه سنجش متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴۳-۱۱-۱ سنجش میزان تغییرات بیان ژنها……………………………………………………………………………………………………………………..۳۵۳-۱۱-۲ استخراج RNA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35۳-۱۱-۳ واکنش رونویسی معکوس برای سنتز cDNA…

پیش بینی قیمت مسکن در ایران و تبیین استراتژی سرمایه گذاری در بازار …

رگرسیون ۴۵آزمون همبستگی پیرسون ۴۶عامل تورم واریانس ۴۷ضریب تعیین ۴۸آماره روبین- واتسن ۴۹نتیجه گیری ۴۹فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۵۱مقدمه ۵۲آزمون مانایی ۵۲توصیف داده…