دانلود پایان نامه

2.4.5.3. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺷﺮﻭﺩﺭ 46

2.4.5.4. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺩﻭﻟﻮﻳﻜﺰ ﻭ ﻫﺮﺑﺮﺕ 47
2.4.5.5. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﮔﻠﻤﻦ ﻭ ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ 49
2.4.6. توسعه الگوهای شایستگی 51
2.4.7. سطوح شایستگی 52
2.4.8. مفهوم شایستگی‌محوری 52
2.4.9. شناسایی شایستگی‌های محوری 55
2.4.10. اهمیت شایستگی‌محوری 55
2.4.11. شایستگی‌محوری در نیروی انسانی 57
2.4.12. شایستگی‌محوری و شایستگی‌های شخصی 58
2.4.13. ایجاد ارتباط بین شایستگی‌های کارکنان با شایستگی‌های محوری 59
2.5. عملکرد 59
2.5.1. عوامل یا متغیرهای موثر بر عملکرد 60
2.6. عملکرد شغلی 60
2.6.1. ابعاد عملکرد شغلی 63
2.6.1.1. عملکرد وظیفه‌ای 63
2.6.1.2. عملکرد زمینه‌ای(متنی) 63
2.6.1.3. عملکرد انطباقی 64
2.7. بخش دوم: پیشینه پژوهش 66
2.7.1. پژوهش‌های داخلی 66
2.7.2. پژوهش‌های خارجی 69
2.8. بخش سوم: صنعت بیمه 71
2.9. نتیجه‌گیری 73
فصل سوم 76
3.1. مقدمه 77
3.2. روش پژوهش 77
3.2.1. روش پژوهش براساس هدف 78
3.2.2 روش پژوهش بر اساس ماهیت روش 78
3.3. جامعه آماری: 80
3.4. نمونه آماری: 80
3.5. روش نمونه‌گیری: 80
3.6. حجم نمونه: 81
3.7. روش گردآوری اطلاعات 81
3.7.1. مطالعات کتابخانه‌ای 82
3.7.2. پژوهش‌های میدانی 82
3.8. تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه: 83
9.3. تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه: 84
3.10. روش تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها: 85
3.11. مدلسازی معادلات ساختاری: 86
3.11.1. تحلیل عاملی 88
3.11.2 تحلیل مسیر 89
3.12. مراحل عمومی آزمون فرض آماری: 90
3.13. نتیجه‌گیری و خلاصه فصل سوم: 91
فصل چهارم 92

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4.1. مقدمه 93
4.2. آمار توصیفی: 94
4.2.1. جنسیت 94
4.2.2. سن 95
4.2.3. تحصیلات 96
4.2.4. سابقه خدمت: 97
4.2.5. سمت سازمانی 98
4.3. آمار استنباطی: 99
4.3.1. آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 99
4.3.2. ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش 100
4.3.3. ارزیابی بخش اندازه‌گیری مدل 101
4.3.3.1. تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های متغیر کیفیت سرمایه انسانی 101
4.3.3.2. تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های متغیر شایستگی‌محوری کارکنان 103
4.3.3.3. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شغلی 106
4.3.4. معیارهای اعتبارسنجی مدل اندازه‌گیری 108
4.3.5. مدلسازی معادلات ساختاری 111
4.3.5.1. رتبه‌بندی شاخص‌های پژوهش 114
4.3.6. معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری 115
4.3.7. آزمون فرضیات: 115
4.3.7.1. فرضیه اصلی 116
4.3.7.2. فرضیات فرعی 116
4.3.8. بررسی تأثیر متغیر‌های جمعیت شناختی بر متغیرهای پژوهش 118
4.3.8.1. تحلیل تاثیر تحصیلات بر متغیرهای پژوهش 118
4.3.9. خلاصه فصل چهارم: 119
فصل پنجم 120
5.1. مقدمه 121
5.2. مروری اجمالی بر فرایند پژوهش 121
5.3. نتیجه‌گیری 123
5.3.1. نتایج یافته‌های توصیفی 123
5.3.2. نتایج یافته‌های استنباطی 124
5.4. مقایسه مدل مفهومی پژوهش و مدل مبتنی بر یافته‌ها 125
5.5. تحلیل آزمون آنوا 127
5.6. محدودیت‌های پژوهش 128
5.7. پیشنهادها 128
5.7.1. پیشنهادهای کاربردی و مبتنی بر یافته‌ها 128
5.7.2. پیشنهادهایی برای مدیران ارشد 130
5.7.3. پیشنهادهای عمومی 131
5.7.4. پیشنهادهای پژوهشی 132
منابع و مآخذ I
منابع فارسی: II
منابع لاتین: VI
ضمائم XIV
فهرست جداول
جدول 1-1: آمار نیروی انسانی شرکت‌های بیمه خصوصی مستقیم با بیش از 5 سال سابقه فعالیت………………… 11
جدول 1- 2: مفهوم سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
جدول 2- 2 : مقایسه مولفه‌های سرمایه انسانی از نگاه چند صاحب نظر (Bolen , Vergauwen & Schnieders, 2005)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
جدول 3- 2: خلاصه‌ای از نتایج مدل شایستگی بویاتزیس………………………………………………………………………………….. 44
جدول 4- 2: مدل کلی مدیریتی اسپنسر و اسپنسر…………………………………………………………………………………………….. 45
جدول 5- 2: شایستگی‌های عملکرد عالی شرودر………………………………………………………………………………………………… 46
جدول6-2: شایستگی‌های دولویکز……………………………………………………………………………………………………………………….. 48
جدول 7- 2: مقایسه شایستگی‌های مرتبط با عملکرد عالی………………………………………………………………………………… 50
جدول 1- 3: دسته‌بندی ابعاد و سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… 82

جدول 2- 3: سنجه‌های طیف لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………… 83
جدول 3- 3: ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها………………………………………………………………………………………………………… 85
جدول 1- 4: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………….. 94
جدول 2- 4: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ‌دهندگان……………………………………………………………………………………. 95
جدول 3- 4: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………….. 96
جدول 4- 4: توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………….. 97
جدول 5- 4: توزیع فراوانی مربوط به سمت سازمانی پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………….. 98
جدول 6- 4: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیر‌های پژوهش……………………………………………………………….. 99
جدول7-4: ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………. 100
جدول 9- 4: نتایج تحلیل عاملی تائیدی شاخص‌های شایستگی‌محوری کارکنان……………………………………………. 105
جدول 10- 4: نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر عملکرد شغلی………………………………………………………………………. 108
جدول11- 4: شاخص‌های برازش مدل……………………………………………………………………………………………………………… 111
جدول12- 4: شاخص‌های متغیر کیفیت سرمایه انسانی…………………………………………………………………………………… 114
جدول13- 4: شاخص‌های متغیر شایستگی‌محوری کارکنان……………………………………………………………………………. 115
جدول 14- 4: معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری………………………………………………………………………………………. 115
جدول 15- 4: ضرایب مسیر، آمارهی t و نتیجه فرضیات پژوهش……………………………………………………………………. 116
جدول16- 4: آزمون ANOVA تحصیلات پاسخ‌گویان………………………………………………………………………………….. 118
فهرست اشکال و نمودارها
شکل 1- 1: مدل مفهومی پژوهش برگرفته از Chiung-ju Liang et al (2013) …………………………………………6
شکل 1- 2: گونه‌های متفاوت سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………………. 34
شکل 2- 2: مدل مفهومی پژوهش برگرفته از Chiung-ju Liang et al (2013) ………………………………………75
نمودار 1- 4: وضعیت گرافیکی مربوط به جنسیت پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………. 94
نمودار 2- 4: وضعیت گرافیکی مربوط به جنسیت پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………. 95
نمودار 3- 4: وضعیت گرافیکی مربوط به تحصیلات پاسخ‌دهندگان……………………………………………………………………. 96
نمودار 4- 4: وضعیت گرافیکی مربوط به سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………. 97
نمودار 5- 4: وضعیت گرافیکی مربوط به سمت سازمانی پاسخ‌دهندگان……………………………………………………………. 98
شکل 1- 4: مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های کیفیت سرمایه انسانی (تخمین استاندارد)…………………… 102
شکل 2- 4: مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های کیفیت سرمایه انسانی (معناداری ضرایب)…………………….. 102
شکل3- 4: تخمین مقادیر استاندارد شده مدل اندازه‌گیری متغیر کیفیت سرمایه انسانی………………………………. 103
شکل 4- 4: تخمین مقادیر T-Vaue مدل اندازه‌گیری متغیر کیفیت سرمایه انسانی……………………………………. 103
شکل 5- 4: مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های شایستگی‌محوری کارکنان (تخمین استاندارد)…………….. 104
شکل 6- 4: مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های شایستگی‌محوری کارکنان (معناداری ضرایب)……………… 104
شکل7- 4: تخمین مقادیر استاندارد شده مدل اندازه‌گیری متغیر شایستگی‌محوری کارکنان………………………… 106
شکل 8- 4: تخمین مقادیر T-Value مدل اندازه‌گیری متغیر شایستگی‌محوری کارکنان……………………………. 106
شکل 9- 4: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شغلی (تخمین استاندارد)…………………………………………… 107
شکل 10- 4: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شغلی (معناداری ضرایب)…………………………………………. 107
شکل 11- 4: مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)…………………………………… 112
شکل 12- 4: مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب)…………………………………… 112
شکل 13- 4: مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)…………………………………… 113
شکل 14- 4: مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب)…………………………………… 114
شکل 1- 5: مدل مفهومی پژوهش برگرفته از ( Chiung-ju Liang et al, 2013)…………………………………. 125
شکل 2-5: مدل مبتنی بر یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 126

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهرهبری تحول آفرین

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
ﺳﺎزﻣﺎن‌ها، ﻧﻬﺎدﻫﺎیی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ از اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه‌اند. مهمترین سرمایه‌ی سازمان‌ها و عامل تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان، افرادی هستند که در آن کار می‌کنند. صاحبنظران معتقدند که بدون نیروی انسانی ماهر، توانمند، متعهد و خشنود، تحقق اهداف سازمانی غیر ممکن است. با وجود اینکه پیشرفت فناوری‌های ارتباطی، سازمان‌ها را به سمت مجازی بودن (با مشخصه‌ی عدم‌تمرکز نیروی انسانی از نظر جغرافیایی و متغیر بودن تعداد کارکنان) سوق میدهد اما در هر حال تحقق اهداف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی- چه در سطح کلان و ملی و چه در سطح بنگاه‌های خرد- مستلزم وجود افرادی است که در قالب سازمان، اداره، شرکت، مؤسسه و حتی خانواده فعالیت می‌کنند.
امروزه، رقابت شدید و تغییرات فناوری، فشار روزافزونی بر سازمان‌ها و شیوه‌های متنوع آنها در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی‌شان وارد می‌سازد. اکنون از نیروی کار سازمان‌ها، انتظار می‌رود تاثیر بیشتری در تولیدات و خدماتی که ارائه می‌دهند، داشته باشند. این درست همان چیزی است که موجب شده در محیط رقابت، شایستگی اهمیت یابد. محیط منابع انسانی ایران نیز بی‌تاثیر از این تغییر و تحولات نیست و هدف‌های آن همگام با تحولات جهانی، در حال تغییرند.
بیان مسئله:
در ایران بیش از یک دهه از اجرای رویکرد خصوصی‌سازی سازمان‌های دولتی می‌گذرد و امروزه به طور جدی شاهد تغییر فضای کسب‌و‌کار سازمان‌ها از محیط حمایتی به محیط رقابتی هستیم. در چنین محیطی سازمان‌ها برای بقا و کسب موفقیت پایدار، نیازمند مدیریت مدبرانه و صحیح با اتکا بر منابع محدود و ارزشمند هستند. از طرف دیگر با توجه به ارائه طرح تحول در صنعت بیمه کشور که در نهایت به افزایش رقابت در صنعت بیمه منجر شده است، واضح است شرکت‌هایی که بتوانند از منابع خود بهتر استفاده کنند، موفق‌تر خواهند بود. نیروی انسانی عامل اصلی طرح تحول بیمه است. در واقع، در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی که پیشرفت‌های تکنولوژیک نقش مهمی در کیفیت تولید و قدرت رقابتی آن‌ها دارد، در صنعت بیمه، سرمایه انسانی اهمیت ویژه‌ای داشته و مهم‌ترین عامل موفقیت و عدم‌موفقیت شرکت‌های بیمه در یک محیط رقابتی است. صنعت بیمه یکی از بخش‌های مهم اقتصادی جامعه است و چون صنعتی خدماتی محسوب می‌شود، واضح است که نیروی انسانی و شایستگی او مهمترین منبع آن محسوب می‌شود که در توسعه و پیشرفت شرکت‌های بیمه نقش بسزایی دارد (اسکندری، 1389).
شایستگی‌های محوری بواسطه ایجاد ارزش‌افزوده برای مشتریان، نقطه قوت خاص یک شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌های رقیب در صنعت تلقی می‌شوند. شایستگی‌های محوری به نوعی حاصل یادگیری جمعی در سازمان است و شامل ایجاد هماهنگی در مهارت‌های ارائه خدمات و محصولات متنوع و ادغام جریان‌های چندگانه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید