دانلود پایان نامه

2-6-4-2-2 تئوری ارزش و ارزش شناسی 76

2-6-4-2-3 تئوری مصرف – ارزش 77
2-6-4-2-4 گونه شناسی ارزش هولبروک 77
2-7 ارزش ویژه برند 79
2-7-1 مدل ارزش ویژه برند کاپفرر 82
2-7-2 دیدگاه ارزش ویژه برند کلر 82
2-7-3 ارائه ارزش به مشتری توسط ارزش ویژه برند 82
2-7-4 رویکردهای ارزش ویژه برند 83
2-7-5 رویکرد بازاریابی(ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری) 83
2-8 کیفیت درک شده 86
2-8-1 خلق ارزش بوسیله کیفیت درک شده 88
2-8-2 ابعاد کیفیت درک شده 89
2-9 اعتماد 91
2-9-1 ده عامل اعتماد / عدم اعتماد 93
2-9-2 اعتماد به برند 94
2-10 رضایت مشتری 99
2-10-1 اهمیت رضایت مشتری 102
2-10-2 رضایت از برند 103
2-11 تعهد 107
2-11-1 تعهد به برند 108
2-11-2 تعهد مستمر و تعهد عاطفی 110
2-12 پیشینۀ تحقیق 113
فصل سوم روش شناسی 127
3-1 مقدمه 128
3-2 روش‌شناسی پژوهش 129
3-2-1 دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب هدف 129
3-2-2 دسته‌بندی پژوهش‌های بر حسب نحوه و زمان گردآوری داده‌ها 130
3-3 قلمرو پژوهش 131
3-3-1 قلمرو زمانی 131
3-3-2 قلمرو مکانی 131
3-3-3 قلمرو موضوعی 132
3-4 متغیرهای پژوهش 132
3-4-1 تقسیم‌بندی متغیرها بر اساس رابطه 132
3-5 تعریف متغیرها 133
3-5-1 تعریف مفهومی 134
3-5-2 تعریف عملیاتی 135
3-7 جامعه آماری 140
3-7-1 تعریف جامعه آماری 140
3-7-2 نمونه‌گیری 141
3-7-3 برآورد حجم نمونه 142
3-8 روش گردآوری دادهها 142
3-8-1 طراحی پرسشنامه 143
3-9 روایی (اعتبار) و پایایی(دقت) 145
3-9-1 پایایی 145
3-9-2روایی 147
3-10 مراحل گردآوری داده‌ها 147
3-11 تجزیه و تحلیل داده‌ها 148

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 150
4-1 مقدمه 151
4-2 تحلیل جمعیت شناختی نمونه 153
4-2-1 جنسیت 153
4-2-2 سن 154
4-2-3 میزان تحصیلات 156

4-2-4 قیمت فعلی گوشی 157
4-2-5 برند گوشی 159
4-3 تحلیل توصیفی 161
4-4 بررسی الگو وفرضیه های تحقیق 164
4-5 جمع بندی نتایج آزمون فرضیه ها 174
4-6 آزمونهای تکمیلی 176
4-6-1 بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق 176
4-6-2 «آزمون مقایسه میانگین دو جامعه» 179
4-6-2-1 مقایسه تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بین پاسخ دهندگان مرد و زن 180
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات 182
5-1 مقدمه 183
5-2 خلاصه تحقیق 184
5-3 تحلیل جمعیت شناختی 186
5-4 تجزیه و تحلیلفرضیه ها 186
5-5 پیشنهادات 192
5-5-1 پیشنهادات برای پژوهش های آتی 192
5-5-2 پیشنهادات کاربردی و مدیریتی 193
5-6 محدودیتهای تحقیق 195
منابع 196
منابع فارسی 196
منابع انگلیسی 201
پیوست شماره یک 217
عنوان فهرست جداول شماره صفحه
2-1 محرکهای تعهد کلی مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………46
2-2 دستهبندی مشتریان وفادار……………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-3 نگرشهای مشتریان وفادار………………………………………………………………………………………………………………………………50
2-4 رفتار مشتریان وفادار……………………………………………………………………………………………………………………………………….51
2-5 گونه شناسی ارزش هولبروک…………………………………………………………………………………………………………………………..77
2-6 ده عامل اعتماد / عدم اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………93
2-7 روابط بین انتظارات، عملکرد و رضایت ………………………………………………………………………………………………………..105
2-8 خلاصه برخی پژوهشهای داخلی صورت گرفته در مورد وفاداری………………………………………………………………….121
2-9 خلاصه برخی پژوهشهای خارجی صورت گرفته در مورد وفاداری…………………………………………………………………124
3-1 شاخصهای متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………….136
3-2 ترکیب سؤالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………144
3-3 بررسی پایایی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………146
4-1 پراکنش جنسیتی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی………………………………………………………..153
4-2 پراکنش سنی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….155
4-3 پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی ……………………………………… 156
4-4 پراکنش قیمت فعلی گوشی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………… 158
4-5 پراکنش برند گوشی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی…………………………………………………….160
4-6 شاخص های توصیفی متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………..162
4-7 همبستگی بین متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………164
4-8 شاخص های برازندگی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………168
4-9 نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری(SEM) برای بررسی فرضیه ها……………………………………………………. 169
4-10 نتایج آزمون T یک نمونه ای برای متغیرهای مکنون تحقیق……………………………………………………………………177
4-11 نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق……………………….180
5-1 نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………….191
عنوان فهرست شکلها شماره صفحه
-11 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-1 انواع وفاداری از دیدگاه مگی………………………………………………………………………………………………………………………. 44
2-2 دسته بندی وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………45
2-3 الماس وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-4 مدل رفتار خرید …………………………………………………………………………………………………………………………………………56
2-5 مراحل تصمیم گیری خرید……………………………………………………………………………………………………………………………58
2-6 انواع رفتار خرید…………………………………………………………………………………………………………
………………………………….59
7-2 مراحل بین ارزیابی گزینه ها و تصمیم خرید ……………………………………………………………………………………………61
2-8 سلسله مراتب ارزش …………………………………………………………………………………………………………………………………72
2-9 رویکردهای ارزش ادراک شده……………………………………………………………………………………………………………………….74
2-10 مدل مفهومی تحقیق (Geçti & Zengin, 2013)…………………………………………………………………………..114
2-11مدل مفهومی تحقیق (Bianchi & Drennan, 2013) ……………………………………………………………………115
2-12 مدل مفهومی تحقیق (Zehir, Sahin, Kitapci, & et al, 2011)…………………………………………………116
2-13 مدل مفهومی تحقیق (Sahin, Zehir, & Kitapc, 2011)……………………………………………………………..116
2-14 مدل مفهومی تحقیق (Taylor, Celuch, & Goodwin, 2004) ……………………………………………..117
2-15 مدل مفهومی تحقیق (دهدشتی شاهرخ, جعفرزاده کناری و بخشی زاده، 1391)…………………………………..118
2-16 مدل مفهومی تحقیق (عزیزی, جمالی کاپک و رضایی, 1391)……………………………………………………………….118
2-17 مدل مفهومی تحقیق (Wan Omar & Modd Ali, 2010)………………………………………………………….119
2-18 مدل مفهومی تحقیق (Kim, Sun, & Kim, 2008)…………………………………………………………………………120
4-1 پراکنش جنسیتی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………….154
4-2 پراکنش سنی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………..155
4-3 پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………… 157
4-4 پراکنش قیمت فعلی گوشی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی………………………………………159
4-5 پراکنش برند گوشی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………161
4-6 میانگین متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی………………………………………………………………………………………..163
4-7 مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد………………………………………………………………………………………………… 166
4-8 مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری…………………………………………………………………………………………………..167
5-1 مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….192

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه رشته مدیریت در موردضرایب رگرسیونی

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
امروزه برند تبدیل به یک الزام استراتژیک برای سازمانها گشته است چرا که آنها را در جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان یاری می نماید. ایجاد یک برند قدرتمند در بازار، هدف اساسی بسیاری از سازمانها میباشد. زیرا یک برند قدرتمند میتواند اعتماد مشتریان را هنگام خرید کالاها و خدمات افزایش داده و به آنها کمک کند تا عوامل ناملموس را بهتر درک نمایند. (Chen & Chang, 2008 ) برند ها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک جزو دارایی های با ارزش شرکت ها و حتی بدون اغراق از با ارزش ترین دارایی های آنها محسوب می شوند. (دهدشتی شاهرخ، جعفرزاده کناری و بخشی زاده،1391) همچنین باید در نظر داشت که برند یک ابزار مهم برای کمک به ایجاد تصویر مثبت و متفاوت بر روی مصرف کننده در مقابل محصولات رقیب میباشد. ( Kotler & Armstrong, 2004) به این ترتیب کمک قابل توجهی به شرکتها برای ایجاد گروهی از مشتریان وفادار و حفظ سهم بازار خود خواهد کرد. وفاداری به برند به این مفهوم است که مصرف کننده تمایل دارد مبلغ بیشتری برای یک برند خاص بپردازد و همچنین آن برند خاص را به دیگران نیز توصیه کند، در حالیکه محصولات مشابه دیگر نیز وجود دارند. (Giddens, 2002) علاوه بر این برند باعث خواهد شد که مشتری فرایند انتخابی ساده داشته، از نظر کیفیت مطمئن بوده، ریسک او کاهش یافته (Keller & Donald, 2006) و در ضمن باعث ایجاد انگیزه برای تکرار خرید در او میشود. (Aaker, 1996) به هر حال، با توجه به شمار زیاد برندهایی که برای همان هدف خدمت می کنند، مشتریان در مواجهه با جایگزینهایی که مزایای بیشتری ارائه میدهند، آگاهی بیشتری کسب کرده و به راحتی برند را تغییر میدهند. (Wood, 2004) یکی از مهمترین هدف صاحبان برند برای توسعه برند، ایجاد وفاداری در مشتریان نسبت به برندشان است. مشتریان وفادار به مثابه منبع مطمئن سودآوری برای شرکت ها محسوب می شوند و با توجه به عدم اطمینان محیط، حاشیه ایمنی مناسبی را برای آنها به ارمغان می آورد. شرکتها میخواهند مشتریانشان با احساسات قوی به برندشان تعلق پیدا کنند، برای چنین وفاداری ابتدا ضروری است که رضایت مشتری ایجاد شود. وقتی مشتریان راضی هستند، آنها تعهد خود را

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید