دانلود پایان نامه

= احتمال تکثیر زنجیر « مستقل از n»
= سرعت تکثیر زنجیر = سرعت خاتمه زنجیر است،
مقدار با رسم n بر حسب بدست می آید. مقدار با کاهش نسبت افزایش می یابد و با کاهش دمای واکنش افزایش می یابد و با افزایش فشار افزایش می یابد. مقادیر برای کاتالیستهای CO و Ru بیشتر از کاتالیستهای Fe می باشد. افزودن پروموتور باعث افزایش مقادیر می شود. عوامل انحراف از مدل ASF، واکنشهای ثانویه و جذب دوباره اولفینها می باشد.
(1-6)مکانیسم سنتز فیشر- تروپش
1- جذب و تجزیه CO و تجزیه جذب شده در حالت نیمه تعادلی
2-واکنش سطحی اتمهای O و اتمهای H برای تولید آب و واکنش اتمهای O و اتمهای CO برای تولید
3-واکنش کربن جذب شده و اتمهای H برای تولید اجزاء جذب شده
4-هیدروژن دار کردن رادیکالهای متیل جذب شده برای تولید متان
5-رشد زنجیر از طریق افزوده شدن گروههای متیلن به متیل، اتیل و رادیکالهای n- آدکیل
6-خاتمه رادیکالهای آلکیل و تسکیل آلکین (واکنش برگشت پذیر) و یا تشکیل آلکان (واکنش برگشت ناپذیر).
مطالعات Gokhale و Marrikakis نشان می دهد که چطور شیمی فلز روی سطح انرژی پتانسیل سنتز FT تاثیر می گذارد. تفاوتهای مشاهده شده در سطح انرژی فرآیند FTS برای کاتالیستهای CO و Fe نشان می دهد که:
تمام پیوندهای جذبی در Fe قویتر از co هستند.
هیدروژن دار کردن c به CH در Fe گرماگیر و در co گرمازاست، بنابراین پایداری CH در CO بیشتر است.
مراحل متوالی هیدروژن دار شدن در Fe نامطلوب است (گرماگیر) در حالیکه پروفایل انرژی پتانسیل در co نسبتاً مسطح است لکه این نشان می دهد که مراحل هیدروژن دار شدن در co راحتتر صورت می گیرد.
C، H و CH اجزاء ثابت روی Fe هستند در حالیکه CO، و اجزاء ثابت روی سطح CO می باشند، فرض می شود که جفت CH-C مهمترین ریشه مکانیزم در کاتالیست Fe و جفت و یا مهمترین ریشه مکانیزم در کاتالیست CO است.
انرژیهای پیوندی بالای سطح Fe برای اتمهای O و C، تمایل کاتالیستهای Fe را برای تشکیل کربیدها و اکسیدها نشان می دهد، که این تمایل این کاتالیستها را برای واکنش جابجایی آب گاز ثابت می کند. در حالیکه در کاتالیستهای CO، کربیدها و اکسیدها تشکیل نمی گردند.
(جدول 20. 6)
بسیاری از معادلات سرعت بر اساس Langmuir-Hinshelwood(LH) و یا (ER) Eley-Rideal می باشند که مدلهای مفیدی برای واکنشهای سطح و محدوده وسیعی از داده ها را شامل می شود، نسبت به مدلهایی که خیلی تقریبی بر هم کنشهای سایتها را تخمین می زنند و وابستگی ساختار سطح را برآورد می کنند. 2-سرعت بطور کلی تابعی از فشارهای جزئی CO و است. بسیاری از معادلات سرعت شامل Pco که در مخرج کسر و یا در معادلات قانون توات، یک واکنش با درجه کمتر از صفر توصیه می شود که نشان می دهد CO به سرعت و به شدت جذب می شود و باعث کاهش سرعت واکنش می شود. نشان داده شده که درجه واکنش برای CO و بین (C0)0.5- و 1- و 2-0.5 می باشد و محدوده انرژی فعالسازی بین می باشد.
3-بعضی از داده ها برای کاتالیستهای Fe و CO دارای اختلافات می باشند:
1- دماهای تجربی برای جزء CO با وجود فعالیت بالای آن، کمتر می باشند.
2-نسبت برای Fe کمتز است، بدلیل واکنش WGS و تولید

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بررسی نقش FDI در رشد اقتصادی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید