دانلود پایان نامه

چکیده
موادی که صفحه قطبش نور قطبیده خطی فرودی را می چرخانند، مواد فعال اپتیکی نامیده می شوند. ما در این رساله نتایج بارون و آتکینز برای توجیه این پدیده را بازآفرینی می کنیم. ویژگی اصلی این روش، کوانتش هر دو سیستم میدان الکترومغناطیسی و اتم است. ما همچنین مروری بر پدیده ابرتابش می کنیم. این اثر دسته جمعی که مجموعه اتم، تابشی شدیدتر از برابر تابش یک اتم دارند، شاید به حوزه فعالیت اپتیکی هم قابل تعمیم باشد.
کلمات کلیدی: کوانتش، میدان الکترومغناطیسی، اتم، ابرتابش، فعالیت اپتیکی
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه 1
1-1.چرخش اپتیکی و دوفامی دایروی …………………………………………………………………………………………….3
1-2.چرخش فارادی ………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-3.بررسی فعالیت اپتیکی با فرض کوانتش ماده و کلاسیک بودن نور …………………………………………12
1-4.لزوم کوانتش میدان الکترومغناطیس ……………………………………………………………………………………….17
1-5.پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………19
فصل دوم: کوانتش میدان الکترومغناطیسی 21
2-1.مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
2-2.نظریه پتانسیل برای میدان الکترومغناطیسی کلاسیکی ………………………………………………………….23
2-3.پیمانه کولن ………………………………………………………………………………………………………………………………25
2-4.میدان کلاسیکی آزاد ………………………………………………………………………………………………………………..25
2-5.نوسانگر هارمونیک مکانیک کوانتومی ………………………………………………………………………………………29
2-6.کوانتش میدان ………………………………………………………………………………………………………………………….31
فصل سوم: پدیده چرخش اپتیکی: رهیافت نظریه میدان کوانتومی الکترومغناطیسی 35
3-1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….37
3-2.ماتریس پراکندگی ……………………………………………………………………………………………………………………39
3-3.هامیلتونی برهم کنش ………………………………………………………………………………………………………………40
3-4.چرخش اپتیکی ………………………………………………………………………………………………………………………..47

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اقسام حج