پژوهش دانشگاهی – سایت های و خبرگزاری های غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت- قسمت …

از آنجا که فناوری های اطلاعاتی خصلت فرامرزی دارند و محدود به زمان و مکان نیستند لذا بحث مالکیت آنها و نحوه اداره و واگذاری…

جستجوی مقالات فارسی – سایت های و خبرگزاری های غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت

رسانه ها ، گذشته از اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ، نقش کنترل کننده و تنظیم کنندۀ اساسی…

سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی …

خیرخیرآریشکل (۳-۱). چارچوب احتمال سنجی(Chang &Chin , 2009)۱۲٫۳٫ روش Fuzzy DEMATELدر سالهای اخیر تئوری گرافها به طرز فوق العادهای رشد یافته است تا حدی که از…

دسته بندي علمی – پژوهشی : سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM …

۹٫۳٫ روایی و پایایی پرسشنامه روایی پرسشنامه: مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازهگیری میتواند ویژگی و خصیصهای که ابزار برای آن طراحی شده…

دسترسي به منابع مقالات : سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی …

نهایتاً با توجه به ادبیات نظری تحقیق و استفاده از منابع گسترده و وسیع در زمینه مدیریت دانش هشت عامل بعنوان متغیرهای اصلی تحقیق در…

سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک …

F71. وجود زیرساخت مناسب فناوری اطلاعاتF72. قابلیت سیستمهای فناوری اطلاعاتF73. توانایی استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات در سازمانF74. قابلیت و توانایی کارکنان بخش فناوری اطلاعاتF75.…

سايت مقالات فارسی – سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی …

ﺑﺮﻛﺴﻲﭘﻮﺷﻴﺪهﻧﻴﺴﺖﻛﻪداﻧﺶﻗﺪرتاﺳﺖوﻟﺬاﻧﺒﺎﻳﺪﺟﺎیﺗﻌﺠﺐﺑﺎﺷﺪﻛﻪﻫﺮﻛﺲﻛﻪداﻧﺶراﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻛﺮدهﻛﻪﻛﺎرﺳﻴﺎﺳﻲاﻧﺠﺎمدادهاﺳﺖ. اﮔﺮداﻧﺶدرارﺗﺒﺎطﺑﺎﻗﺪرت،ﭘﻮلوﻣﻮﻓﻘﻴﺖاﺳﺖ،ﭘﺲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦدرارﺗﺒﺎطﺑﺎﮔﺮوهﻫﺎیﻓﺸﺎر،ﺗﻮﻃﺌﻪودﺳﻴﺴﻪوﺗﻌﺎﻣﻼتﺳﻴﺎﺳﻲﻧﻴﺰﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. داوﻧﭙﻮرتﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖﻛﻪاﮔﺮدرروﻧﺪوﺣﻮلوﺣﻮشﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺷﺎﻫﺪﻇﻬﻮرﭘﺪﻳﺪهﻫﺎیﺳﻴﺎﺳﻲﻧﺒﺎﺷﻴﻢ،ﻣﻲﺗﻮانﺑﻪاﻳﻦﻧﺘﻴﺠﻪرﺳﻴﺪﻛﻪﭼﻴﺰیﺑﺎارزشرخﻧﺪادهﺳﺖ.ﺑﻌﻀﻲازﻣﺪﻳﺮانﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎیﺳﻴﺎﺳﻲراﻧﻜﻮﻫﺶﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎﻣﺪﻳﺮانداﻧﺸﻲﺑﺎﻳﺪﺗﻴﺰﺑﻴﻦوﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺪارﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﻬﺎﺑﺎﻳﺪﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳﻲﺑﺮایﻳﺎدﮔﻴﺮیدرﺳﺎزﻣﺎنﺧﻠﻖﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺑﻪﻣﺪﻳﺮانداﻧﺶﻧﻴﺎزﻣﻨﺪاﺳﺖ. ﻣﻘﺼﻮدداوﻧﭙﻮرتازﻣﺪﻳﺮانداﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪداﻧﺶﻫﺎیﻧﻬﻔﺘﻪرادرﻳﺎﻓﺘﻪوﺑﺮایآنارزشواﻋﺘﺒﺎرﻗﺎﺋﻞﺷﻮﻧﺪواﻳﻦﻣﻮﺿﻮعدرﺑﺨﺶدوﻟﺖﻣﻬﻢﺗﺮاﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮانداﻧﺶﺑﺎﻳﺪادرهﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺧﻮﺑﻲﺑﺮایداﻧﺶﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺰاﻳﺎیﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﮔﺮﻓﺘﻪازﺗﺮﺳﻴﻢداﻧﺶاﺳﺖ. ﺗﺮﺳﻴﻢداﻧﺶﺑﻪﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎیذﻫﻨﻲاﻓﺮادﻣﻨﺠﺮﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺮﻛﺪامازﻣﺎﺑﺮاﺳﺎسﻧﻘﺸﻪﻫﺎیذﻫﻨﻲﺧﻮدﻋﻤﻞﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. ﻧﻘﺸﻪﻫﺎوﻣﺪلﻫﺎیذﻫﻨﻲاﻓﺮاددرواﻗﻊﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎیﻣﻔﻬﻮﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪﭼﻪاﻃﻼﻋﺎﺗﻲراﭼﮕﻮﻧﻪﺑﺒﻴﻨﻴﻢ. ﺗﺴﻬﻴﻢوﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیداﻧﺶ،ذاﺗﻲﻧﻴﺴﺖ. اﮔﺮداﻧﺶ،ﻣﻨﺒﻊﺑﺎارزﺷﻲاﺳﺖوﻗﺪرتراﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﺧﻮدﻣﻲآورد،ﭼﺮاﺑﺎﻳﺪآنراﺗﺴﻬﻴﻢﻧﻤﻮد؟ﻣﺪﻳﺮانداﻧﺸﻲﻛﻪﻓﺮضﻣﻲﻛﻨﻨﺪاﻧﺴﺎنﻫﺎﺑﻪﻃﻮرﻃﺒﻴﻌﻲﺑﻪاﻳﻦﮔﺮاﻳﺶدارﻧﺪﻛﻪداﻧﺶﺧﻮدرااﻧﺪوﺧﺘﻪوذﺧﻴﺮهﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻮﻓﻖﺗﺮازآﻧﻬﺎﻳﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﭼﻨﻴﻦﺗﺼﻮریراﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﺎﻣﻤﻜﻦاﺳﺖواردﺷﺪندﻳﮕﺮانﺑﻪداﻧﺶﺧﻮدراﺑﻪﻋﻨﻮانﻳﻚﺗﻬﺪﻳﺪﺑﻪﺣﺴﺎبآورﻳﻢ. ﻣﮕﺮآﻧﻜﻪدراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪاﻋﺘﻤﺎدﻻزماﻳﺠﺎدﺷﺪهوﺷﺪﻳﺪاًﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪﺷﺪهﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺑﻪﻣﻌﻨﻲﺑﻬﺒﻮدﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎیﻛﺎرداﻧﺶاﺳﺖ. ﺑﻬﺒﻮدﻛﺎرداﻧﺸﻲﻣﺴﺘﻠﺰماﻳﻦ اﺳﺖﻛﻪدﺧﺎﻟﺖﻫﺎیازﺑﺎﻻﺑﻪﭘﺎﻳﻴﻦﻛﻤﺘﺮﺷﻮد. ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺑﺎﻳﺪآزادیﻋﻤﻞواﺳﺘﻘﻼلﻻزمرادرﻛﺎرﺧﻮدداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪداﻧﺶﻫﺎیﺧﻮدرادرراﺳﺘﺎیﺣﻞﻣﺴﺎﺋﻞوﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎﺑﻪﻛﺎرﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲﺑﻪداﻧﺶ،ﺗﻨﻬﺎﺷﺮوعﻛﺎراﺳﺖ. دﺳﺖﻳﺎﺑﻲﺑﻪداﻧﺶﻣﻬﻢاﺳﺖ،اﻣﺎﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺑﺎآنﺗﻀﻤﻴﻦﻧﻤﻲﺷﻮد. داﻧﺶراﺑﺎﻳﺪﺑﻪﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪودرﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎیﺳﺎزﻣﺎﻧﻲواردﻛﺮدﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﻛﻪﻣﻨﺠﺮﺑﻪﺑﻬﺒﻮدﻋﻤﻠﻜﺮدﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺷﻮد.…