سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد MCDM فازی در بانک …

F71. وجود زیرساخت مناسب فناوری اطلاعاتF72. قابلیت سیستمهای فناوری اطلاعاتF73. توانایی استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات در سازمانF74. قابلیت و توانایی کارکنان بخش فناوری اطلاعاتF75.…

سایت مقالات فارسی – سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد MCDM فازی …

ﺑﺮﻛﺴﻲﭘﻮﺷﻴﺪهﻧﻴﺴﺖﻛﻪداﻧﺶﻗﺪرتاﺳﺖوﻟﺬاﻧﺒﺎﻳﺪﺟﺎیﺗﻌﺠﺐﺑﺎﺷﺪﻛﻪﻫﺮﻛﺲﻛﻪداﻧﺶراﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻛﺮدهﻛﻪﻛﺎرﺳﻴﺎﺳﻲاﻧﺠﺎمدادهاﺳﺖ. اﮔﺮداﻧﺶدرارﺗﺒﺎطﺑﺎﻗﺪرت،ﭘﻮلوﻣﻮﻓﻘﻴﺖاﺳﺖ،ﭘﺲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦدرارﺗﺒﺎطﺑﺎﮔﺮوهﻫﺎیﻓﺸﺎر،ﺗﻮﻃﺌﻪودﺳﻴﺴﻪوﺗﻌﺎﻣﻼتﺳﻴﺎﺳﻲﻧﻴﺰﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. داوﻧﭙﻮرتﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖﻛﻪاﮔﺮدرروﻧﺪوﺣﻮلوﺣﻮشﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺷﺎﻫﺪﻇﻬﻮرﭘﺪﻳﺪهﻫﺎیﺳﻴﺎﺳﻲﻧﺒﺎﺷﻴﻢ،ﻣﻲﺗﻮانﺑﻪاﻳﻦﻧﺘﻴﺠﻪرﺳﻴﺪﻛﻪﭼﻴﺰیﺑﺎارزشرخﻧﺪادهﺳﺖ.ﺑﻌﻀﻲازﻣﺪﻳﺮانﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎیﺳﻴﺎﺳﻲراﻧﻜﻮﻫﺶﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎﻣﺪﻳﺮانداﻧﺸﻲﺑﺎﻳﺪﺗﻴﺰﺑﻴﻦوﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺪارﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﻬﺎﺑﺎﻳﺪﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳﻲﺑﺮایﻳﺎدﮔﻴﺮیدرﺳﺎزﻣﺎنﺧﻠﻖﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺑﻪﻣﺪﻳﺮانداﻧﺶﻧﻴﺎزﻣﻨﺪاﺳﺖ. ﻣﻘﺼﻮدداوﻧﭙﻮرتازﻣﺪﻳﺮانداﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪداﻧﺶﻫﺎیﻧﻬﻔﺘﻪرادرﻳﺎﻓﺘﻪوﺑﺮایآنارزشواﻋﺘﺒﺎرﻗﺎﺋﻞﺷﻮﻧﺪواﻳﻦﻣﻮﺿﻮعدرﺑﺨﺶدوﻟﺖﻣﻬﻢﺗﺮاﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮانداﻧﺶﺑﺎﻳﺪادرهﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺧﻮﺑﻲﺑﺮایداﻧﺶﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺰاﻳﺎیﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﮔﺮﻓﺘﻪازﺗﺮﺳﻴﻢداﻧﺶاﺳﺖ. ﺗﺮﺳﻴﻢداﻧﺶﺑﻪﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎیذﻫﻨﻲاﻓﺮادﻣﻨﺠﺮﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺮﻛﺪامازﻣﺎﺑﺮاﺳﺎسﻧﻘﺸﻪﻫﺎیذﻫﻨﻲﺧﻮدﻋﻤﻞﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. ﻧﻘﺸﻪﻫﺎوﻣﺪلﻫﺎیذﻫﻨﻲاﻓﺮاددرواﻗﻊﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎیﻣﻔﻬﻮﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪﭼﻪاﻃﻼﻋﺎﺗﻲراﭼﮕﻮﻧﻪﺑﺒﻴﻨﻴﻢ. ﺗﺴﻬﻴﻢوﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیداﻧﺶ،ذاﺗﻲﻧﻴﺴﺖ. اﮔﺮداﻧﺶ،ﻣﻨﺒﻊﺑﺎارزﺷﻲاﺳﺖوﻗﺪرتراﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﺧﻮدﻣﻲآورد،ﭼﺮاﺑﺎﻳﺪآنراﺗﺴﻬﻴﻢﻧﻤﻮد؟ﻣﺪﻳﺮانداﻧﺸﻲﻛﻪﻓﺮضﻣﻲﻛﻨﻨﺪاﻧﺴﺎنﻫﺎﺑﻪﻃﻮرﻃﺒﻴﻌﻲﺑﻪاﻳﻦﮔﺮاﻳﺶدارﻧﺪﻛﻪداﻧﺶﺧﻮدرااﻧﺪوﺧﺘﻪوذﺧﻴﺮهﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻮﻓﻖﺗﺮازآﻧﻬﺎﻳﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﭼﻨﻴﻦﺗﺼﻮریراﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﺎﻣﻤﻜﻦاﺳﺖواردﺷﺪندﻳﮕﺮانﺑﻪداﻧﺶﺧﻮدراﺑﻪﻋﻨﻮانﻳﻚﺗﻬﺪﻳﺪﺑﻪﺣﺴﺎبآورﻳﻢ. ﻣﮕﺮآﻧﻜﻪدراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪاﻋﺘﻤﺎدﻻزماﻳﺠﺎدﺷﺪهوﺷﺪﻳﺪاًﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪﺷﺪهﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺑﻪﻣﻌﻨﻲﺑﻬﺒﻮدﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎیﻛﺎرداﻧﺶاﺳﺖ. ﺑﻬﺒﻮدﻛﺎرداﻧﺸﻲﻣﺴﺘﻠﺰماﻳﻦ اﺳﺖﻛﻪدﺧﺎﻟﺖﻫﺎیازﺑﺎﻻﺑﻪﭘﺎﻳﻴﻦﻛﻤﺘﺮﺷﻮد. ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺑﺎﻳﺪآزادیﻋﻤﻞواﺳﺘﻘﻼلﻻزمرادرﻛﺎرﺧﻮدداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪداﻧﺶﻫﺎیﺧﻮدرادرراﺳﺘﺎیﺣﻞﻣﺴﺎﺋﻞوﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎﺑﻪﻛﺎرﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲﺑﻪداﻧﺶ،ﺗﻨﻬﺎﺷﺮوعﻛﺎراﺳﺖ. دﺳﺖﻳﺎﺑﻲﺑﻪداﻧﺶﻣﻬﻢاﺳﺖ،اﻣﺎﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺑﺎآنﺗﻀﻤﻴﻦﻧﻤﻲﺷﻮد. داﻧﺶراﺑﺎﻳﺪﺑﻪﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪودرﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎیﺳﺎزﻣﺎﻧﻲواردﻛﺮدﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﻛﻪﻣﻨﺠﺮﺑﻪﺑﻬﺒﻮدﻋﻤﻠﻜﺮدﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺷﻮد.…

فایل دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در …

کاهش هزینه حمل و افزایش سرعت انتقال و حمل کالا از جمله اهداف اساسی مدیران اقتصادی هر جامعه است. در این بخش ابتدا بارنامه و…

دسترسی به منابع مقالات : مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی …

طرحواره درمانی فراشناختی ۷۲/۲ ۳۸۵/۱ ۰۴/۰ مقایسه دو به دوی گروه های مختلف از نظر اضطراب اجتماعی در پس آزمون در جدول فوق نشان می…

پژوهش – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه …

جدول فوق خلاصه آمار توصیفی را برای متغیر کیفیت زندگی در گروه های کنترل، طرح واره درمانی و درمان فراشناختی نشان میدهد. میانگین کیفیت زندگی…

جستجوی مقالات فارسی – استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی- قسمت …

۱n≥۴۶۱+(Nd ۲δ۲ =۲۵/.δ = ۵/۰بالاترین میزان واریانسd= 06/0فاصله میانگین نظری و مشاهده شدهα = ۰۵/۰Z α= ۶۴/۱N = 61همچنین از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. “در نمونه‌گیری…

استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی- قسمت ۱۲

عوامل موثر بر استراتژی خدمات (ویژه‌سازی و شخصی‌سازی خدمات) عوامل موثر بر استراتژی سبد کاربردها تاثیر استراتژیک کاربردها بر عملیات روزمره سازمان تاثیر استراتژیک کاربردها…