دسته: آموزشی

مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب پس از انقلاب اسلامی نیز این نوع مسئولیت در قوانین کیفری، به عنوان اصل پذیرفته نشده است. اما با نگاهی به قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی... دنباله مطلب

Read more

: محدوده سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات بین المللی و یا سن مسئولیت کیفری از نظر اسناد بین المللی  و قوانین کشورهای مختلف مهم ترین منبع بین المللی در جهت تعیین شاخص سن مسئولیت کیفری... دنباله مطلب

Read more