پایان نامه : اقسام سند

اقسام سند قانون مدنی سند را به دو نوع تقسیم نموده است: سندرسمی و سندعادی الف-سندرسمی ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را…

اشتراط قبض در عقد رهن

بخش اول اشتراط قبض در عقد رهن   افزون بر دلیل نخست (اشتراط قبض در عقد رهن)، طرفداران بطلان رهن دین به دلائل دیگری نیز…