ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ : ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ تاﻣﯿﻦ اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ …

عوامل خارجی بروز تاخیرات در طول اجرای پروژه

  – عوامل مرتبط با کارفرمایان تغییر نیازهای کارفرما به دلیل تغییرات تاخیرات کارفرما در تخصیص منابع کم کاری کارفرما در صدور تاییدات و مصوبات …

اثرات مستقیم تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی

اثرات مستقیم تغییر اضافه کاری تاخیر درکار دوباره کاری تغییر مشخصات به هدر رفتن زمان متوقف کردن و راه اندازی مجدد وظایف کنونی به منظور …

خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

​ جرم شناسی واکنش اجتماعی را می توان به سه دسته تقسیم کرد: جرم شناسی تعامل گرا: اساس این نظریه را باید در کتاب جامعه …

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی

زنا از نظر قانونی جفت شدن مرد و زن به طور حرام و نامشروع می باشد و یکی از شنیع ترین اعمالی است که انسان …

بررسی دلیل لزوم اجرای صیغه و دوری ازمعاطات

در آیات الاحکام در ذیل آیه «إذْ تَقُولُ ِللَّذی أَنْعَمَ االلهُ عَلَیهِ وأنْعَمتَ علیهِ أمسِک عَلَیکَ زَوجَکَ وَاتقَ اللهَ وَتُخْفی فی نَفسِکَ ما اللهُ مُبدیه …

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری -حقوق جزا و جرم شناسی

  ازدواج، در عرف و شرع، پیمان زناشویى است که براساس آن، براى مرد و زن در برابر هم، تعهدات اخلاقى و حقوقى پدید می‌آید …