ورشکستگی مسئولین برات -پشت نویسی برات -مسئولیت تضامنی

پشت نویسی برات ظهرنویسی در قانون تعریف نشده ولی ماده ۲۴۵ مقرر می دارد:« انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ». بنابراین …