مغز هیجانی

اندازه مغز آدم که از حدود ۱۳۵۰ گرم یاخته عصبی و مایع سلولی تشکیل می شه، تقریباً سه برابر مغز بستگان نزدیک اون در زنجیره…