دسترسی به منابع مقالات : بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته …

یکی از نقشهای مهم اقلام تعهدی، انتقال یا تعدیل شناسایی جریانات نقدی در طول زمان می باشد. بطوری که اعداد تعدیل شده (سود) بهتر عملکرد…

منابع مقالات علمی : بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

امروزه رقم سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران) به عنوان عمده ترین استفاده کنندگان صورتهای مالی (می باشد، و مبنای بسیاری از تصمیم…