پژوهش دانشگاهی – سایت های و خبرگزاری های غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت- قسمت …

از آنجا که فناوری های اطلاعاتی خصلت فرامرزی دارند و محدود به زمان و مکان نیستند لذا بحث مالکیت آنها و نحوه اداره و واگذاری…

منابع مقالات علمی : سایت های و خبرگزاری های غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت- قسمت …

ملزم به دریافت مجوز ویژه خبرگزاری از معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند ملزم به دریافت مجوز ویژه سایت خبری…

جستجوی مقالات فارسی – سایت های و خبرگزاری های غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت

رسانه ها ، گذشته از اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ، نقش کنترل کننده و تنظیم کنندۀ اساسی…

سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد MCDM فازی …

خیرخیرآریشکل (۳-۱). چارچوب احتمال سنجی(Chang &Chin , 2009)۱۲٫۳٫ روش Fuzzy DEMATELدر سالهای اخیر تئوری گرافها به طرز فوق العادهای رشد یافته است تا حدی که از…

سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد MCDM …

Wu, W.-W., & Lee, Y.-T. (2007)گام۲. نرمال سازی ماتریس روابط اولیه. ماتریس روابط اولیه A=[aij] از طریق معادله (۱۷) محاسبه میشود. تمامی مولفه های ماتریس…

دسته بندی علمی – پژوهشی : سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد MCDM …

۹٫۳٫ روایی و پایایی پرسشنامه روایی پرسشنامه: مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری میتواند ویژگی و خصیصهای که ابزار برای آن طراحی…

دسترسی به منابع مقالات : سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد MCDM فازی …

نهایتاً با توجه به ادبیات نظری تحقیق و استفاده از منابع گسترده و وسیع در زمینه مدیریت دانش هشت عامل بعنوان متغیرهای اصلی تحقیق در…

سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد MCDM فازی در بانک …

F71. وجود زیرساخت مناسب فناوری اطلاعاتF72. قابلیت سیستمهای فناوری اطلاعاتF73. توانایی استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات در سازمانF74. قابلیت و توانایی کارکنان بخش فناوری اطلاعاتF75.…

سایت مقالات فارسی – سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد MCDM فازی …

ﺑﺮﻛﺴﻲﭘﻮﺷﻴﺪهﻧﻴﺴﺖﻛﻪداﻧﺶﻗﺪرتاﺳﺖوﻟﺬاﻧﺒﺎﻳﺪﺟﺎیﺗﻌﺠﺐﺑﺎﺷﺪﻛﻪﻫﺮﻛﺲﻛﻪداﻧﺶراﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻛﺮدهﻛﻪﻛﺎرﺳﻴﺎﺳﻲاﻧﺠﺎمدادهاﺳﺖ. اﮔﺮداﻧﺶدرارﺗﺒﺎطﺑﺎﻗﺪرت،ﭘﻮلوﻣﻮﻓﻘﻴﺖاﺳﺖ،ﭘﺲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦدرارﺗﺒﺎطﺑﺎﮔﺮوهﻫﺎیﻓﺸﺎر،ﺗﻮﻃﺌﻪودﺳﻴﺴﻪوﺗﻌﺎﻣﻼتﺳﻴﺎﺳﻲﻧﻴﺰﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. داوﻧﭙﻮرتﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖﻛﻪاﮔﺮدرروﻧﺪوﺣﻮلوﺣﻮشﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺷﺎﻫﺪﻇﻬﻮرﭘﺪﻳﺪهﻫﺎیﺳﻴﺎﺳﻲﻧﺒﺎﺷﻴﻢ،ﻣﻲﺗﻮانﺑﻪاﻳﻦﻧﺘﻴﺠﻪرﺳﻴﺪﻛﻪﭼﻴﺰیﺑﺎارزشرخﻧﺪادهﺳﺖ.ﺑﻌﻀﻲازﻣﺪﻳﺮانﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎیﺳﻴﺎﺳﻲراﻧﻜﻮﻫﺶﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎﻣﺪﻳﺮانداﻧﺸﻲﺑﺎﻳﺪﺗﻴﺰﺑﻴﻦوﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺪارﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﻬﺎﺑﺎﻳﺪﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳﻲﺑﺮایﻳﺎدﮔﻴﺮیدرﺳﺎزﻣﺎنﺧﻠﻖﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺑﻪﻣﺪﻳﺮانداﻧﺶﻧﻴﺎزﻣﻨﺪاﺳﺖ. ﻣﻘﺼﻮدداوﻧﭙﻮرتازﻣﺪﻳﺮانداﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪداﻧﺶﻫﺎیﻧﻬﻔﺘﻪرادرﻳﺎﻓﺘﻪوﺑﺮایآنارزشواﻋﺘﺒﺎرﻗﺎﺋﻞﺷﻮﻧﺪواﻳﻦﻣﻮﺿﻮعدرﺑﺨﺶدوﻟﺖﻣﻬﻢﺗﺮاﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮانداﻧﺶﺑﺎﻳﺪادرهﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺧﻮﺑﻲﺑﺮایداﻧﺶﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺰاﻳﺎیﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﮔﺮﻓﺘﻪازﺗﺮﺳﻴﻢداﻧﺶاﺳﺖ. ﺗﺮﺳﻴﻢداﻧﺶﺑﻪﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎیذﻫﻨﻲاﻓﺮادﻣﻨﺠﺮﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺮﻛﺪامازﻣﺎﺑﺮاﺳﺎسﻧﻘﺸﻪﻫﺎیذﻫﻨﻲﺧﻮدﻋﻤﻞﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. ﻧﻘﺸﻪﻫﺎوﻣﺪلﻫﺎیذﻫﻨﻲاﻓﺮاددرواﻗﻊﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎیﻣﻔﻬﻮﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪﭼﻪاﻃﻼﻋﺎﺗﻲراﭼﮕﻮﻧﻪﺑﺒﻴﻨﻴﻢ. ﺗﺴﻬﻴﻢوﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیداﻧﺶ،ذاﺗﻲﻧﻴﺴﺖ. اﮔﺮداﻧﺶ،ﻣﻨﺒﻊﺑﺎارزﺷﻲاﺳﺖوﻗﺪرتراﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﺧﻮدﻣﻲآورد،ﭼﺮاﺑﺎﻳﺪآنراﺗﺴﻬﻴﻢﻧﻤﻮد؟ﻣﺪﻳﺮانداﻧﺸﻲﻛﻪﻓﺮضﻣﻲﻛﻨﻨﺪاﻧﺴﺎنﻫﺎﺑﻪﻃﻮرﻃﺒﻴﻌﻲﺑﻪاﻳﻦﮔﺮاﻳﺶدارﻧﺪﻛﻪداﻧﺶﺧﻮدرااﻧﺪوﺧﺘﻪوذﺧﻴﺮهﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻮﻓﻖﺗﺮازآﻧﻬﺎﻳﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﭼﻨﻴﻦﺗﺼﻮریراﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﺎﻣﻤﻜﻦاﺳﺖواردﺷﺪندﻳﮕﺮانﺑﻪداﻧﺶﺧﻮدراﺑﻪﻋﻨﻮانﻳﻚﺗﻬﺪﻳﺪﺑﻪﺣﺴﺎبآورﻳﻢ. ﻣﮕﺮآﻧﻜﻪدراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪاﻋﺘﻤﺎدﻻزماﻳﺠﺎدﺷﺪهوﺷﺪﻳﺪاًﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪﺷﺪهﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺑﻪﻣﻌﻨﻲﺑﻬﺒﻮدﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎیﻛﺎرداﻧﺶاﺳﺖ. ﺑﻬﺒﻮدﻛﺎرداﻧﺸﻲﻣﺴﺘﻠﺰماﻳﻦ اﺳﺖﻛﻪدﺧﺎﻟﺖﻫﺎیازﺑﺎﻻﺑﻪﭘﺎﻳﻴﻦﻛﻤﺘﺮﺷﻮد. ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺑﺎﻳﺪآزادیﻋﻤﻞواﺳﺘﻘﻼلﻻزمرادرﻛﺎرﺧﻮدداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪداﻧﺶﻫﺎیﺧﻮدرادرراﺳﺘﺎیﺣﻞﻣﺴﺎﺋﻞوﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎﺑﻪﻛﺎرﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲﺑﻪداﻧﺶ،ﺗﻨﻬﺎﺷﺮوعﻛﺎراﺳﺖ. دﺳﺖﻳﺎﺑﻲﺑﻪداﻧﺶﻣﻬﻢاﺳﺖ،اﻣﺎﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺑﺎآنﺗﻀﻤﻴﻦﻧﻤﻲﺷﻮد. داﻧﺶراﺑﺎﻳﺪﺑﻪﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪودرﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎیﺳﺎزﻣﺎﻧﻲواردﻛﺮدﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﻛﻪﻣﻨﺠﺮﺑﻪﺑﻬﺒﻮدﻋﻤﻠﻜﺮدﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺷﻮد.…