مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

–  بررسی ادلۀ استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن توسط حکم حکومتی محتویات: تقدم ادلۀ وجوب حفظ نظام اسلامی بر ادلۀ احکام حرمت اولیه تقدم ادلۀ حرمت اخلال به نظام اسلامی بر ادلۀ... دنباله مطلب

Read more

–  بررسی ادلۀ فقهاء در بارۀ بازیگری زن در فیلم و تئاتر در صورت استلزام فعل حرام مقدمۀ حرام محتویات: 1- قاعده حرمت مقدمه ی حرام 2-قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان 3- قاعده ی نفی سبیل 4-... دنباله مطلب

Read more

– بررسی ادلۀ فقهاء در بارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن محتویات : 1- رویکرد اول: موافقت مشروط و محدود 2- عوامل مؤثر بر این رویکرد   به طور کلی اقوال و مواضع فقها را در... دنباله مطلب

Read more

حقوق جنسی زوج 3-1-1 حق الطاعه (حق تمکین) یکی از مهمترین حقوقی که زوج بر زوجه دارد و در منابع اهل سنّت هم آمده است این است که واجب است که به نیازهای جنسی شوهر پاسخ دهد و از او تمکین کند.... دنباله مطلب

Read more

دامنه تقیّه از دیدگاه فقها مواردی در فتاوای علما و فقهای شیعه آمده است که صراحت دارد به اینکه تقیّه در آن موارد جایز نیست. برای روشن شدن این بحث به نقل اقوال و بررسی نظرات فقها... دنباله مطلب

Read more