مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی علاوه بر تعریف موجود در کنوانسیون 1951 ژنو، اسناد جهانی یا منطقه ای دیگری نیز وجود دارد که به تعریف و تبیین مفهوم پناهنده می پردازند. در... دنباله مطلب

Read more

3  حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور آمریکا   در اغاز این فصل بنا دارم ابتدا در خصوص وضعیت اقتصادی آمریکا توضاحاتی ارائه نمایم و سپس سخن در خصوص حمایت کیفری از نظام اقتصادی آغاز نمایم.... دنباله مطلب

Read more

معیارهای جرم شناسی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی این معیارها را در دو دسته ی معیارهای غیرمستقیم و معیارهای مستقیم مورد بررسی قرار می دهیم.   گفتار 1 معیارهای غیرمستقیم الف- معیار... دنباله مطلب

Read more