مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر غالب حقوقدانان خارجی معتقدند برای توجیه عمده آثار فرعی تضامن، یگانگی موضوع یا تعهد به پرداخت کل دین قابل توجیه نیست... دنباله مطلب

Read more