مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

عوامل توصیفی مورد استفاده در الگوریتم موتورهای جستجو ابرداده: ساده‌ترین تعریفی که در متون از ابرداده ارائه شده “اطلاعاتی درباره منابع اطلاعاتی” است و اصطلاحآ به اطلاعات... دنباله مطلب

Read more

– نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر همانطور که پیداست در اصول قانون اساسی ذکر شده است قوای حاکم جمهوری اسلامی عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و... دنباله مطلب

Read more

– ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات ضمانت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در غالب مسئولیت مدنی و کیفری مطرح گردیده است، ماده بیست و یک این قانون به مسئولیت مدنی در مقابل... دنباله مطلب

Read more

ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای بحث در خصوص قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ذکر دو نکته ضروری است. نخست این که به نظر می‌رسد روند قانون گذاری در این خصوص،... دنباله مطلب

Read more

نگرش به مرگ و رویکرد روان تحلیل گری فروید: آیا بهتر نیست که در واقعیت و هم در اندیشه هایمان برای مرگ جایگاهی درخور قائل شویم و به آن نگرش ناخودآگاهانه درباره مرگ که تاکنون با دقت سرکوب... دنباله مطلب

Read more

موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران در این بخش از پژوهش سعی بر این است با نقد وضع موجود کشور در زمینه‌ی آزادی اطلاعات از جنبه‌های حقوقی وقانونی گرفته تا زیرساختهای فرهنگی و... دنباله مطلب

Read more

حوزه های طرح واره و طرح واره های ناسازگار اولیه در مدل یانگ هجده طرح واره بر طبق پنج نیاز هیجانی ارضا نشده تقسیم می شوند که “حوزه های طرح واره” نامیده می شوند ( یانگ ، 2003). پنج حوزه... دنباله مطلب

Read more