دسترسی به منابع مقالات : مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی …

طرحواره درمانی فراشناختی ۷۲/۲ ۳۸۵/۱ ۰۴/۰ مقایسه دو به دوی گروه های مختلف از نظر اضطراب اجتماعی در پس آزمون در جدول فوق نشان می…