سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان- قسمت ۴۵

۳ و ۴: فرهنگ سازمانی و سبک رهبری.به عبارت دیگر، رتبه وضعیت زیرساختهای فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی با بکدیگر و نیز فرهنگ سازمانی و…