فایل – تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه …

“ما یه طرحی داریم به نام Anormally report. در واقع فرمهایی است که در درون قفسههایی گذاشتیم در درون ساختمان هر بخش که افراد میتونن…