دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس)- قسمت ۵۰

شکل دادن به یک نگرش کلی نسبت به برند← شیفتگی به برند ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۴۱ تایید می گردد اعتماد به برند← شیفتگی به برند ۰٫۱۶۰ ۳٫۵۰۳…