نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی …

عدالت توزیعی: بیانگر ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداشها است(Wang et al,2012). عدالت رویهای: ادراک افراد از رویه…

بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن …

پیشرفتها ثبت شوند. دستاوردها حفظ شوند. ۲-۱۱پیاده سازی و اجرای TQM در سازماندر پیاده سازی TQM باید بر شش مفهوم اصلی متمرکز شویم :۲-۱۱-۱ مدیریتی…

پژوهش – نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی …

سنجش میزان عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان سنجش بُعد جمعگرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان سنجش بُعد احترام فرهنگ…

بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی …

مشارکت کارکنان تعهد کارمندان توانمدسازی کارکنان ارتباطات بالا به پایین، پایین به بالا کار دسته جمعی انگیزش در کارکنان(ارزشیابی، پاداش و به رسمیت شناختن) رضایت…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی …

رهبری تعهد و مسئولیت پذیری مدیران ارشد مشارکت مدیران ارشد ایجاد شور و شوق بالا القا کردن، راهنمایی، رهبری و حمایت در جهت فعالیتها اشتراک…

پژوهش دانشگاهی – بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد …

——– تغییر فرهنگ ارتباط با مشتری مدیریت کیفی تامین‌کنندگان مشارکت تامین کنندگان مدیریت کیفی تامین‌کنندگان تغییر فرهنگ رابطه با تامین کنندگان توانمند سازی کارکنان، آموزش…