دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت …

مشخصات مرحله جلوگیری از تلف شدن کالابسته بندی، درجه بندی و ترکیب مجددبرداشتن گام های اصلاحیتعیین منابع عدم تطبیق بازرسی کیفیت ۱۹۱۰ توسعه کیفیتپردازش داده…

پژوهش – بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی …

۱۹۵۰ ایجاد«جایزه دمینگ» در ژاپن، نخستین ویرایش کتاب کنترل کیفیت جوران ۱۹۵۱ نخستین بازدید جوران از ژاپن، نظریه مازلو در مورد نیازهای انسان ۱۹۵۴ آزاد…

پژوهش – بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی …

عملکردخصوصیتتطابققابلیت اطمیناندوامخدمتجوابگویی و پاسخ دهیزیبایی شناسیشهرت و آوازه ۲-۳ ماهیت و فلسفه مدیریت کیفیت جامعطی دو دهه گذشته درباره مدیریت، الگو و نظریاتی ارائه شده…

بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد …

سنجش اثر «صحت در ارائه خدمات» بر رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان . سنجش اثر« شفافیت و اطلاع‌رسانی درست به ارباب‌رجوع» بر…

تحقیق دانشگاهی – بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی …

۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۵۵-۷ محدودیت های پژوهش ۱۰۶ فهرست جداولعنوان صفحهجدول۲-۱ ابعاد کیفیت ۱۷جدول ۲-۲ وقایع مهم در شکل گیری مدیرت کیفیت جامع…

پژوهش دانشگاهی – تأثیر ویژگی های اجتماعی جمعیتی کارکنان نظام بانکی بر میزان رضایت و …

۴-۵- جمعبندیتحلیل کمی داده‌های حاصل از تحقیقات علمی همواره رویکردی مطمئن برای دقتبخشی به نتایج مطالعات، تلقی شده است. در این میان، روش‌های آماری از…

مقاله – تأثیر ویژگی های اجتماعی جمعیتی کارکنان نظام بانکی بر میزان رضایت و وفاداری …

لکاس[۱۲] معتقد است تنها ارزیابی معنی دار رضایت، وفاداری به خرید دوباره می باشد. (Richheld,1996) ادبیات مربوط به ارتباط بین رضایت مشتری و عنصر رفتاری وفاداری…