مقاله – تأثیر ویژگی های اجتماعی جمعیتی کارکنان نظام بانکی بر میزان رضایت و وفاداری …

لکاس[۱۲] معتقد است تنها ارزیابی معنی دار رضایت، وفاداری به خرید دوباره می باشد. (Richheld,1996) ادبیات مربوط به ارتباط بین رضایت مشتری و عنصر رفتاری وفاداری…