سامانه پژوهشی – دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گرفتن از سیستم …

پروتکل DSR از دو نوع بسته خطای مسیر و تصدیق برای نگهداری و ترمیم مسیر استفاده می‌کند. زمانی که یک گره با یک مشکل انتقال…