روش های قیمت گذاری :

دو روش عمده قیمت گذاری در ادامه به اختصار شرح داده میشوند : ۲-۲-۳-۱۵-۲-۱ ) روش قیمت گذاری مبتنی بر تقاضا الف- قیمت گذاری ارزشی…