سامانه پژوهشی – رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم ۹۳(۲D 4D) دست با نیمرخ …

۰۱۷/۰* غیرنخبه ۰۲۱۱/۰±۰۰۴۳/۱ * تفاوت معنی دار بین دو گروه (۰۵/۰ ≤ P).همان‌طورکه در جدول ۵٫۴ ملاحظه میشود، بین ۲D: 4D دست راست در بازیکنان فوتسال…

مقاله – رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم ۹۳(۲D 4D) دست با نیمرخ ویژگی های پیکرسنجی، فیزیولوژیکی …

۰۱۸۰/۱ غیرنخبه ۹۹۴۸/۰ ۰۲۶۷/۰ ۹۷۲۰/۰ ۰۷۳۸/۱ ۳٫۴٫ یافته های استنباطی۱٫۳٫۴٫ آزمون فرضیه های پژوهشدر این بخش به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته میشود. به همین…

رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم ۹۳(۲D 4D) دست با نیمرخ ویژگی های پیکرسنجی، فیزیولوژیکی …

در جدول ۴٫۴ توصیف طول انگشتان و نسبت آنها در بازیکنان فوتسال زن در دو گروه نخبه و غیرنخبه ارائه شده است.جدول ۴٫۴٫ توصیف طول…

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم ۹۳(۲D 4D) دست با نیمرخ ویژگی …

۳۹/۳ ۳۳/۰ ۸۷/۲ ۰۳/۴ غیرنخبه ۹۹/۳ ۳۳/۰ ۶۱/۳ ۸۴/۴ چابکی ایلی نیوز (ثانیه) نخبه ۴۳/۱۶ ۵۶/۰ ۶۰/۱۵ ۴۰/۱۷ غیرنخبه ۳۲/۲۰ ۱۷/۱ ۰۹/۱۸ ۱۵/۲۲ درازونشست (تعداد)…