دسترسی متن کامل – بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس …

نمودار‏۴‑۸: سابقهتماشایماهواره ۷۶نمودار‏۴‑۹: شاخصنمادمنزلتی ۷۸نمودار‏۴‑۱۰: شاخصالگوهایرفتاری ۷۹نمودار‏۴‑۱۱: شاخصنمادهایفرهنگی ۸۱نمودار‏۴‑۱۲: شاخصنقشهایاجتماعی ۸۲نمودار‏۴‑۱۳: شاخصارزشهایاجتماعی ۸۳نمودار‏۴‑۱۴: شاخصدینداری ۸۴چکیدهظهورفناوریهایجدیددرهرجامعهایهموارهتردیدها؛سردرگمیهاوناآرامیهاییبههمراهداشتهواینامردرموردظهورتلویزیونهایماهوارهایهممصداقدارد.یکیازمسائلیکهتوجهبسیاریازاندیشمندانصاحبنظرانودولتمردانجهانرابهخودجلبکردهمسالهمضرویامفیدبودنمحتوایبرنامههایماهوارهایاست.برخیبراینباورندکهبهرهگیریازماهوارهیکدانشاستکهبایدآنراآموختوگروهیدیگرتاکیدبرمضراتماهوارهدارند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسیجامعهشناختیتاثیراتسریالهایماهوارهایبرسبکزندگیزنانشهربندرعباس می باشد. از این رو…