سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- …

اشرف زاده ، مهرگان ،۱۳۸۷ ، ” اقتصاد سنجی پانل دیتا ” ،انتشارات تعاون دانشگاه تهران ، (صفحه ۱۴-۱۵-۱۶) احمد زاده، م. وهمکاران ،۱۳۸۶، “بررسی…

پژوهش – بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- قسمت ۳۰

DY هزینه استهلاک β۴ ۸۳۴/۰- ۰۷۳/۳- ۰۱۳/۰ ضریب تعیین ۴۳۷۸/۰ آماره F ۳۴۲/۱۰ ضریب تعیین تعدیل شده ۴۳۹/۰ معنی‌داری(P-Value) ۰۱۴/۰ آماره دوربین واتسون ۰۶۷/۲ نتیجه…

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- …

سوم ۱٫۹۶۶ ۰٫۳۸۷ عدم وجود ناهمسانی نتایج حاصل از آزمون وایت(آماره F) در جدول (۴-۷) آورده شده است. نتایج نشان دهنده این است که آماره…

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- قسمت …

دوم ۹۰۹/۱ ۴۲۹/۱ ۰۶۷/۲ سوم ۹۳۴/۱ ۴۸۸/۱ ۹۶۶/۱ ۴-۳-۳-۳) ناهمسانی واریانس هایکی از موضوعات مهمّی که در اقتصاد سنجی به آن برخورد می‌کنیم موضوع واریانس ناهمسانی است.واریانس ناهمسانی به این…