مقاله دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان …

– یادگیری الکترونیکی و سیستمهای پشتیبانی فرایند ایجاد دانش– ذخیره داده، معنای داده ، و مخزنهایی برای فرایندهای ذخیره و بازیابی– سیستمهای پشتیبانی انتقال و…