پژوهش دانشگاهی – بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد …

——– تغییر فرهنگ ارتباط با مشتری مدیریت کیفی تامین‌کنندگان مشارکت تامین کنندگان مدیریت کیفی تامین‌کنندگان تغییر فرهنگ رابطه با تامین کنندگان توانمند سازی کارکنان، آموزش…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت …

مشخصات مرحله جلوگیری از تلف شدن کالابسته بندی، درجه بندی و ترکیب مجددبرداشتن گام های اصلاحیتعیین منابع عدم تطبیق بازرسی کیفیت ۱۹۱۰ توسعه کیفیتپردازش داده…

پژوهش – بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی …

۱۹۵۰ ایجاد«جایزه دمینگ» در ژاپن، نخستین ویرایش کتاب کنترل کیفیت جوران ۱۹۵۱ نخستین بازدید جوران از ژاپن، نظریه مازلو در مورد نیازهای انسان ۱۹۵۴ آزاد…

پژوهش – بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی …

عملکردخصوصیتتطابققابلیت اطمیناندوامخدمتجوابگویی و پاسخ دهیزیبایی شناسیشهرت و آوازه ۲-۳ ماهیت و فلسفه مدیریت کیفیت جامعطی دو دهه گذشته درباره مدیریت، الگو و نظریاتی ارائه شده…