استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین …

الگوی سود باقیماندهالگوی فنتهام-اولسان (۱۹۹۵)الگوهای ارزش‏گذارینمودار ۲-۱- ترتیب ارائه الگوهای ارزش گذاریمعروف ترین الگوی مبتنی بر نظریه های نوین مالی، الگوی قیمت گذاری دارایی های…