تحقیق – حکم صدقه به بنی‌هاشم از دیدگاه مذاهب فقهی- قسمت ۶

پی نوشتها: ۱۲۵منابع ۱۲۵فصل اولکلیاتگفتار اول: طرح پژوهشالف: تبیین موضوعیکی از برنامه‌های عبادی مسلمانان پرداخت صدقات است. قرآن کریم در سوره‌ی حشر[۱] برای برقراری تعادل و…